Forskningsprosjekt


Betydningen av kvalitet av spontanbevegelser ved 3 måneders alder for senere motorisk og kognitiv funksjon hos barn med fødselsvekt under 1000 gram.

Vitenskapelig tittel:
Betydningen av kvalitet av spontanbevegelser ved 3 måneders alder for senere motorisk og kognitiv funksjon hos barn med fødselsvekt under 1000 gram.

Prosjektbeskrivelse:
Det er økt risiko for funksjonshemming hos barn som er født for tidlig sammenlignet med barn som er født etter normal svangerskapslengde. Bildeundersøkelser av ulike typer gir et detaljrikt bilde av hjernens struktur og utseende, men sier lite om konsekvens for barnet av en eventuell skade. I tillegg brukes derfor andre undersøkelsesmetoder som sier noe om hjernens funksjon. ”General Movement Assessment” er en slik metode, der man observerer det spontane bevegelsesmønsteret hos spedbarnet. I studien vil vi undersøke om det er sammenheng mellom kvaliteten av disse bevegelsene og senere utvikling. Studien vil kunne gi svar på om barnets eventuelle vansker ved 5 og 10 års alder kunne vært forutsett tidligere ved hjelp av denne metoden. Dette kan bidra til å gjøre oppfølgingen og de tiltak som settes i verk som følge av denne mer systematisk. For de aktuelle barna i studien vil man få kartlagt barnets utvikling og vil kunne henvise til riktig instans for hjelp og oppfølging ved behov.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/121 Prosjektstart: 15.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Siv Mørkved
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt