Forskningsprosjekt


Studie av pembrolizumab hos pasienter med tilbakevendt eller behandlingsresistent Hodgkin lymfekreft

Vitenskapelig tittel:

A Phase II Clinical Trial of MK-3475 (Pembrolizumab) in Subjects with Relapsed or Refractory (R/R) Classical Hodgkin Lymphoma (cHL).Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase II studien er å undersøke effekt og sikkerhet av Pembrolizumab hos pasienter med tilbakevendende eller behandlingsresistent Hodgkin lymfekreft. Hodkins lymfom er en kreftsykdom kjennetegnet ved ukontrollerbar vekst av lymfeceller. I Norge oppstår om lag 100 nye tilfeller hvert år, og sykdommen er noe hyppigere hos menn enn kvinner. Selv om over 80% av pasientene med HL er kurerbare med tilgjengelige behandlingsmetoder, er det behov for nye behandlinsalternativer for de som opplever tilbakefall eller behandlingssvikt. Pembrolizumab er en hemmer av interaksjonen mellom PD-1 og PDL1/PDL2, og kan dermed stimulere kroppens eget immunsystem til å angripe kreftceller. Høy frekvens av PDL1 uttrykk er funnet hos denne pasientgruppen og kan være av betydning for sykdomsutviklingen. Pembrolizumab er godkjent for salg i USA for visse typer føflekkreft, men ikke godkjent for behandling av Hodgkin lymfekreft. Legemiddelet har vært under utprøving i studier der mer enn 5000 kreftpasienter har vært behandlet i inntil 18 måneder. Vanlige bivirkninger er tretthet, kraftløshet, hudkløe, utslett, hyppig eller kraftig avføring, leddsmerter og kvalme. Dette er en internasjonal multisenterstudie der totalt 180 pasienter skal inngå, 7 av disse fra Norge fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykehus HF. Pasienter som oppfyller inklusjons/eksklusjonskriteriene vil allokeres til en av tre kohorter, avhengig av tidligere sykdomshistorie og behandling. Studien er åpen og alle pasienter vil få behandling med pembrolizumab. Pembrolizumab er planlagt gitt i doseringer av 200 mg hver tredje uke i to år eller inntil sykdommen forverrer seg, alvorlige bivirkninger oppstår eller pasienten av andre årsaker må/vil avslutte behandling. Hvis kreftsykdommen ikke har forverret seg etter to år avsluttes behandlingen. Deltakere skal møte til studiebesøk hver tredje uke. Ved hvert studiebesøk skal det registreres puls, blodtrykk, vekt og funksjonsstatus. Det skal i tillegg tas blodprøver for blodkjemi og toksisitet. Hver tolvte uke skal det gjennomføres en full klinisk undersøkelse, undersøkelse av tumor med PET eller CT, gjennomføres en biopsi av lymfeknute samt målrettet undersøkelse av lymfomsymptomer og behandlingsrespons. Livskvalitet skal måles ved hvert studiebesøk de første tolv ukene, deretter hver tolvte uke. Det skal tas blodprøver for immunofenotyping, korrelasjonsanalyser (RNA/DNA) og biomarkører ved de første studiebesøkene samt for farmakogenetikk ved oppstart av behandling. Opplysninger om sykehistorie og behandlingsrespons skal inngå. Effekt og bivirkninger overvåkes nøye. Pasienter som ikke opplever effekt eller med ikke-akeptable bivirkninger tas ut av studien. De deltakere som opplever behandlingsrespons, kan ved tilbakefall etter avsluttet behandling re-starte behandling dersom studien fortsatt er åpen. Etter avsluttet studie skal deltakerne møte til et oppfølgingsbesøk, etter dette skal deltakeren følges per telefon hver tredje måned for sykdomsstatus og vital status. Primært endepunkt er effekt og sikkerhet. Sekundære endepunkter er responsrate og overlevelse. Effekt skal måles ved total overlevelse og progresjonsfri overlevelse. Sikkerhet og tolerabilitet skal undersøkes ved analyse av sikkerhetsmarkører i blod, beskrivelse av bivirkningsprofil samt forekomst av bivirkninger. Det skal etter separat samykke tas prøver av benmarg og biopsi av lymfeknute til fremtidig biomedisinsk forskning. Blod-, urin- og vevsprøverskal inngå i allerede godkjent generelle forskningsbiobank, «MSD (Norge) AS», med asvarshavende Hanne Wessel Lund hos MSD Norge AS. Biologisk material som samles inn i studien er planlagt utført til Storbrittania, Belgia og USA. Opplysninger skal utføres til USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/654 EudraCT-nummer: 2014-004482-24 Prosjektstart: 24.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alexander Fosså
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
MSD (Norge) AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

MSD (Norge) AS finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst