Forskningsprosjekt


Stafylokokkinfeksjoner etter ortopedisk kirurgi

Vitenskapelig tittel:
Ortopediske postoperative sårinfeksjoner. Stafylokokkinfeksjoner etter ortopedisk kirurgi- epidemiologisk og molekylærbiologisk tilnærming

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på en omfattende kartlegging av miljøet rundt ortopediske operasjonspasienter både gjennom epidemiologiske data og ved gentypingsmetoder. Bakgrunnen er at ortopediske infeksjoner vanligvis forårsakes av gule stafylokokker og forvanskes ved samtidig tilstedeværelse av metallimplantat. Denne kombinasjonen kan gi store infeksjoner etter kirurgiske inngrep og økt risiko for funksjonsnedsettelse. Studien er hovedsakelig observasjonell med karakterisering av stafylokokkforekomst i ulike populasjoner. I tillegg gjøres en incidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner ved fire utvalgte inngrepstyper. Prosjektets data er allerede innsamlet. Dette ble gjort i perioden 2000-2006 gjennom en kvalitetsstudie. Det søkes om fritak fra skriftlig samtykke fra ca. 2000 informanter for å kunne bruke data i forskningsøyemed. Ønsket om fritak begrunnes i at deltakerne i sin tid gav muntlig samtykke, at data kun håndteres avidentifisert og at det er bare prosjektleder som kan koble resultater til deltakernes identitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/37 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 03.06.2011

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: -Inge Skråmm
Forskningsansvarlig(e):  Ahus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK sør-øst