Forskningsprosjekt


«INSTAR-studien: En randomisert, dobbeltblind studie for å forebygge astma hos barn»

Vitenskapelig tittel:
INNOVATIVE STEROID TREATMENT TO REDUCE ASTHMA DEVELOPMENT IN CHILDREN AFTER FIRST-TIME RHINOVIRUS INDUCED WHEEZING – INSTAR

Prosjektbeskrivelse:
Hos småbarn forekommer virusutløste luftveisinfeksjoner med tungpust og hvesing hyppig. Slike episoder kan øke risikoen for astma, som er en av de hyppigste kroniske sykdommer hos barn. En ny finsk studie viste at astma kan forebygges med en kort kortikosteroid kur til barn som innlegges med rhinovirus utløst luftveis obstruksjon første gang. Vi vil studere om en slik intervensjon, etterfulgt av 3 måneders kur med inhalasjonssteroider, kan forebygge astma utvikling hos barn innlagt i 1-2 leveår med førstegangs rhinovirus utløst obstruktiv lungeinfeksjon. Dette er et internasjonalt multisenter, randomisert, dobbelblind studie. Vi vil i løpet av en 2 års periode inkludere 280 tidligere friske barn når de innlegges. Hoved utkommer er tid til ny obstruktiv episode og behov for start av forebyggende astmamedisin. Barna vil bli fulgt opp med 5 kontroller fram til 6 år etter intervensjonen, og etter 14 år med oppfølging igjennom reseptregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1495 EudraCT-nummer: 2015-001077-40 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Henrik Døllner
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

St. Olavs hospital er hovedsponsor for INSTAR. Vi mottokk 20 millioner fra utlysningen KLINBEHFORSK i 2017 som er et program opprettet av de regionale helseforetak (vedlegg). I Finland er det sikret midler til å gjennomføre INSTAR ved Turku university hospital. Disse midler vil dekke infrastruktur og innsamling av biologiske materialer. Vi vil senere søke midler til diverse analyser av biologiske materialer som ledd i translasjonsforskningen som skal gjøres på bakgrunn av den kliniske RCT.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK midt
15.01.2019 REK midt
24.04.2019 REK midt