Forskningsprosjekt


Nivå av proteinet PRL-3 hos pasienter med kreft utgående fra blodceller

Vitenskapelig tittel:

The oncogene phosphatase PRL-3 as a target for treatment of B-cell cancerProsjektbeskrivelse:
Målet med forskningsprosjektet er å undersøke hvilken rolle proteinet PRL-3 har ved kreft utgåene fra blodceller. PRL-3 er tidligere undersøkt ved blant annet flere typer kreftsvulster og myelomatose, og det virker som dette proteinet finnes i større mengder i kreftceller. Vi ønsker å studere den kliniske verdien av PRL-3 ved å måle mengden av proteinet i kreftceller fra blod- og benmargsprøver hos pasienter med akutte leukemier og lymfekreft og i normale celler. Vår hypotese er at en andel av kreftpasienter med disse kreftsykdommene vil ha høyere verdier av PRL-3 enn friske kontroller. Noen prøver fra pasienter finnes allerede i Regional forskningsbiobank ved St. Olavs Hospital, og disse i tillegg til supplerende prøver tatt fortløpende fra blod/benmarg vil analyseres. Dette blir så sammenliknet med data om sykdomsforløpet for å se om PRL-3 nivået i cellene kan si noe om kreftsykdom er til stede og eventuelt prognosen for denne.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/700 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torstein Baade Rø
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Felles forskningsutvalg (FFU) NTNU/St. Olavs HospitalForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Regional forskningsbiobank Midt-Norge
Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst