Forskningsprosjekt


Delirium og motoriske subtyper hos akuttinnlagte eldre -forekomst og prognose (De-Mo)

Vitenskapelig tittel:

Engelsk tittel: Delirium and its motoric subtypes in acutely admitted older people – occurrence and prognosisProsjektbeskrivelse:
Delirium er en akutt forvirringstilstand som hyppig rammer sykehusinnlagte, skrøpelige eldre. Tilstanden inndeles i en hyperaktiv og en hypoaktiv type. Den hyperaktive pasienten er urolig og utagerende, den hypoaktive passiv og søvnig. Fordelingen av de to undergruppene er usikker. En antar at den hypoaktive gruppen har dårligere prognose, men også dette er usikkert. Vi planlegger et prosjekt der vi inkluderer 420 akuttinnlagte geriatriske pasienter. Pasientene observeres med tanke på delirium og får påkoblet to bevegelsessensorer som kartlegger motorisk aktivitet. Hensikten er å avklare faktisk fordeling mellom de to subtypene samt å undersøke om disse har ulik ettårs prognose. Vi har også som målsetting å kartlegge om forhold ved moderne sykehusdrift slik som ventetid i akuttmottak, ankomst på nattestid og undersøkelser på natt er assosiert med delirium. Resultatene fra studien kan gi bedre muligheter for forebygging av delirium, noe som er viktig både for pasienter og samfunn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/474 Prosjektstart: 02.03.2015 Prosjektslutt: 07.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Olav Sletvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorganet har bevilget midler til PhD-prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2015 REK midt
12.06.2015 REK midt
18.09.2015 REK midt
11.03.2016 REK midt