Forskningsprosjekt


Akselererte pasientforløp- pasienters erfaringer med smerte etter utskrivelse fra sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Studien innebærer kvalitative dybdeintervjuer av pasienter som har vært innlagt i sykehus for innsetting av hofte -eller kneprotese. Intervjuene vil foretas den dagen pasientene kommer til poliklinisk kontroll på ortopedisk poliklinikk v/Sykehuset Telemark. Dette finner sted 3 mnd. etter utskrivelse fra sykehuset. Hovedfokus er å kartlegge pasienterfaringer, samt belyse eventuelle forbedringsområder innen akselererte pasientforløp. Vi har nettopp gjennomført en studie av hvordan denne pasientgruppen erfarer postoperativ smerte og medvirkningsmuligheter under sykehusoppholdet. Flere av pasientene uttrykte da også bekymring for å komme hjem. Hovedfokus i intervjuet er hvordan pasientene erfarer smerte og funksjonsnivå i tiden etter utskrivelse, og hvordan de ble forberedt før utskrivelse fra sykehus. Det vil også spørres om følgende data: pasientens kjønn, alder, type kirurgi, bosituasjon, nettverk, event. arbeidssituasjon og om de bruker hjemmebaserte tjenester.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/421 Prosjektstart: 16.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Leegaard
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien søkes godkjent som et forsknings- og utviklingsprosjekt gjennom Høgskolen i Telemark, og finansieres ikke økonimisk.   Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst