Forskningsprosjekt


Fysisk aktiv lek -en intervensjon for å for å fremme fysisk aktivitet, helserelatert livskvalitet og forebygge overvekt blant barn på SFO

Vitenskapelig tittel:

An after-school-program intervention to promote physical activity and health-related quality of life and prevent overweight in young childrenProsjektbeskrivelse:
Målet med denne studien er a) å utvikle en SFO-basert intervensjon for å fremme fysisk aktivitet gjennom lek, fremme helserelatert livskvalitet og å forebygge overvekt blant barn b) å øke SFO-ansattes kompetanse i å stimulere og støtte alle barns fysisk aktive lek c) tilrettelegge for økt samarbeid mellom skolehelsetjenesten, SFO og foreldre Intervensjonen vil vare i ni måneder og inkludere barn 5-6 år i SFO. Basert på prinsipper fra selvbestemmelsesteori vil intervensjonen bli utviklet av en tverrfaglig forskergruppe i samarbeid med barn, SFO-ansatte og skolehelsetjenesten. En innledende pilotstudie vil gi nødvendig informasjon for å teste ut instrumenter, intervensjon og danne grunnlag for gjennomføring av en klynge-randomisert kontrollert studie. Intervensjonen vil bli evaluert gjennom fokusgruppe- og individuelle intervjuer og observasjoner, aktivitetsregistreringer og selvrapportering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/357 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 01.05.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kirsti Riiser
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Fysiofondet (Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter) og Høgskolen i Oslo og Akershus.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst