Forskningsprosjekt


MIDNOR-STROKE 1

Vitenskapelig tittel:

Et samarbeidsprosjekt mellom alle sykehus i Midt-Norge for å undersøke forekomst og prediktorer for residivslag, mortalitet, funksjonshemning og selvopplevd helse på kort og lang sikt i en uselektert populasjon av pasienter med førstegangs iskemisk hjerneslag og transitorisk iskemiske anfall (TIA) i Midt-Norge.  Prosjektet vil også  forsøke å utvikle en felles risikomodell/skåringssystem for både hjerneslag og TIA som grunnlag for framtidige randomiserte intervensjonsstudier.Prosjektbeskrivelse:
I Norge får hvert år ca13000 personer hjerneinfarkt. Antall hjerneslag er antatt å øke med 50% fram mot 2030 på grunn av flere eldre. Mange vil leve med store funksjonsnedsettelser og redusert livskvalitet etter et hjerneslag. Gjennom å etablere en kohort på 1300 pasienter med første gangs hjerneinfarkt og hjernedrypp (TIA) behandlet ved alle sykehus i Midt-Norge vil vi studere forekomsten av og hvilke faktorer som bestemmer hvem som får et nytt hjerneslag, hvem som dør og hvem som får varig funksjonshemning i en 10 års periode etter hjerneinfarktet og episoden med TIA. Spesielt ønsker vi å se på hvilken betydning funksjonsnivå, fysisk aktivitet, bruk av blodfortynnende og oppnåelse av behandlingsmål for blodtrykk, kolesterol og røykeslutt 3 måneder etter hjerneinfarktet har for senere død, funksjonshemning og risiko for nye slag. Målet er å forbedre dagens slagbehandling og effektivisere ressursbruken inn mot det som er viktig for å sikre overlevelse med god funksjon og livskvalitet
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/453 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 01.08.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsorganet (Helse Midt-Norge/ NTNU) og Kontaktutvalget (nå Fellles forskningsutvalg) (St Olavs Hospital/DMF, NTNU).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2015 REK midt