Forskningsprosjekt


Adjuvant immunterapi med anti-PD-1 monoklonalt antistoff Pembrolizumab (MK-3475) kontra placebo etter fullstendig reseksjon av høy-risiko stadium III-melanom: En randomisert, dobbelblind fase 3-utprøving av EORTC Melanoma Group

Vitenskapelig tittel:

EORTC 1325-MG: Adjuvant immunotherapy with anti-PD-1 monoclonal antibody Pembrolizumab (MK-3475) versus placebo after complete resection of high-risk Stage III melanoma: A randomized, double- blind Phase 3 trial of the EORTC Melanoma GroupProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase III studien er å undersøke effekt og sikkerhet av Pembrolizumab hos pasienter med føflekkreft med spredning til regionale lymfeknuter. Pasienter med føflekkreft, malignt melanom, med spredning har høy risiko for tilbakefall etter kirurgi. Etter kirurgi følges derfor denne pasientgruppen tett med kliniske undersøkelser for å eventuelt oppdage tilbakefall så tidlig som mulig for påny å tilby kirurgisk behandling. Det gis ikke medikamentell behandling med tanke på å forebygge tilbakefall til denne pasientgruppen per idag. Immunterapi for å behandle cancer og melanom har vist effekt, og nylige gjennomførte studier indikerer at behandling med anti-PD-1 molekyler som Pembrolizumab gir signifikant høyere responsrate med lik varighet som godkjent behandling, og med en bedre bivirkningsprofil. Pembrolizumab er en hemmer av interaksjonen mellom PD-1 og PDL1/PDL2, og kan dermed stimulere kroppens eget immunsystem til å angripe kreftceller. Pembrolizumab er godkjent for salg i USA for visse typer føflekkreft. Legemiddelet har vært under utprøving i studier der mer enn 5000 kreftpasienter har vært behandlet i inntil 18 måneder. Vanlige bivirkninger er tretthet, kraftløshet, hudkløe, utslett, hyppig eller kraftig avføring, leddsmerter og kvalme. Dette er en internasjonal multisenterstudie i regi av EORTC Melanoma group. Det er planlagt inkludert totalt 900 pasienter som har fjernet sitt maligne melanom med spredning til regional(e) lymfeknute(r), men uten fjern-metastaser, hvorav 20 fra Norge fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykehus. Deltakere skal randomiseres 1:1 til behandling med Pembrolizumab eller placebo. Behandling skal gis hver tredje uke i ett år, og deltakere vil få intravenøst 200 mg Pembrolizumab eller placebo. Etter avsluttet studie kan de av deltakerne som fikk behandling med Pembrolizumab og som opplever tilbakefall minst seks måneder etter avsluttet behandling, påbegynne ny behandling. Dersom deltakere i placeboarmen opplever tilbakefall kan disse starte behandling med Pembrolizumab hver tredje uke i inntil to år. Deltakere skal møte til studiebesøk hver sjette uke. Ved inklusjon skal det gjennomføres EKG. Ved hvert studiebesøk skal det gjennomføres en full klinisk undersøkelse, registreres puls, blodtrykk og funksjonsstatus samt tas blod- og urinprøver. Livskvalitet og eventuell sykdomsprogresjon (ved CT/MR) skal registreres hver tolvte uke. Primært endepunkt er å undersøke om postoperativ adjuvant behandling med Pembrolizumab øker overlevelse uten tilbakefall av sykdommen sammenliknet med placebo. Sekundære endepunkter er bivirkningsprofil, livskvalitet og overlevelse. Eksplorative endepunkter er farmakogenetikk og biomarkører for prognose. Biologisk materiale er planlagt utført til biobank i Frankrike, «Gustave Roussy Institute, Frankrike» med ansvarshavende Jean-Yves Scoazecer, samt til Belgia og USA for analyse. Opplysninger er planlagt utført til Belgia, Frankrike og USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/653 EudraCT-nummer: 2014-004944-37 Prosjektstart: 15.06.2015 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marta Nyakas
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Merck Sharp & Dohme Corp., a Subsidiary of Merck & Co.Inc.  

Økonomisk avtale erforeløpig ikke utarbeidet, men vil ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst