Forskningsprosjekt


Vil kontinuerlig saturasjonsovervåkning på sengepost endre ryggoperertes postoperative smerte og bruk av opioider?

Vitenskapelig tittel:

Vil kontinuerlig saturasjonsovervåkning på sengepost endre ryggoperertes postoperative smerte og bruk av opioider?Prosjektbeskrivelse:
Kvalitetsstudien er knyttet til et kvalitetssikringsprosjekt ved Ullevål sykehus med mål å redusere risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon ved postoperativ opioidbehandling. Ved Ortopedisk sengepots vil det innstalleres utstyr for kontinuerlig overvåking av oksygensaturasjon i blod. Ved respirasjonsstans vil oksygensaturasjon reduseres og ansvarlig sykepleier alarmeres via personsøker. Denne studien er tenkt som del av evaluering av kvalitetssikringsprosjektet. Studiens hensikt er å undersøke om kontinuerlig saturasjonsovervåking påvirker smertelindring og opiodsforbruk hos pasientene. Pasientene besvarer spørreskjema om smerteintensitet (NRS-numeric rating scale), og journaldata om blant annet opioidforbruk vil bli innhentet. Datasamling gjøres av en gruppe før implementering utstyr, deretter av en gruppe etter implementering, så studien har et pretest-posttest design.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/420 Prosjektstart: 15.03.2015 Prosjektslutt: 19.06.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Helen Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus (OUS)
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

OUS finansierer prosjektet ved at prosjektleder og prosjektmedarbeider utfører studien i sin arbeidstid.

Ingen økonomisk avtale foreligger.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, UiO, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst