Forskningsprosjekt


Sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler og skrøpelighet hos eldre

Vitenskapelig tittel:

En retrospektiv observasjonsstudie av sammenhengen mellom bruk av psykotrope legemidler og håndgrepstyrke, som mål på skrøpelighet.Prosjektbeskrivelse:
Vi trenger mer kunnskap om legemiddelsikkerhet hos eldre med polyfarmasi. I en nylig gjennomført legemiddelstudie av akutt syke eldre i Vestfold viste vi at 13,4 % av de 232 inkluderte pasientene ble lagt inn med uhensiktsmessig polyfarmasi, og at disse hadde signifikant lavere håndgrepsstyrke sammenliknet med resten av pasientene. Sammenhengen mellom uhensiktsmessig polyfarmasi og redusert håndgrepsstyrke var signifikant også etter å ha justert for sykelighet, alder og kjønn. Dette funnet er interessant fordi håndgrepsstyrke i tillegg til å være et mål på muskelstyrke, også er en god universell markør for eldres skrøpelighet og generelle helse. Håndgrepsstyrke har også vist seg å være en uavhengig prediktor for død i ulike eldre populasjoner. Vi ønsker derfor å undersøke sammenhengen mellom bruken av psykotrope legemidler/uhensiktsmessig polyfarmasi og håndgrepsstyrke nærmere i flere studiekohorter samt i et større datamateriale, i en retrospektiv observasjonsstudie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/425 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hege Kersten
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er blitt tildelt kr 200.000 i prosjektmidler fra FoU ved STHF. I tillegg er det søkt om stønad fra forskningsnettverket i alderspsykiatri ved sykehuset Telemark/Sykehuset i Vestfold.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst