Forskningsprosjekt


Behandling med ny EGFR-hemmar ved manglande effekt av EGFR-hemmar ved avansert lungekreft

Vitenskapelig tittel:

Third generation EGFR-TKI (AZD9291) in relapsed EGFR-mutated non-small cell lung cancer patients treated with 1st and/or 2nd generation EGFR-TKI, coupled to extensive translational studies.Prosjektbeskrivelse:
En fase II enarmet studie av AZD9291 hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter tidligere behandling med EGFR TKI. Total studietid avhenger av pasientenes sykdomsprogresjon. Hos rundt 10% av alle lungekrefttilfeller finner man en mutasjon i EGFR-genet som er tilgjengelig for behandling. Imidlertid vil alle før eller seinere utvikle resistens mot denne EGFR-retta behandlinga. Det er nå tilgjengeliggjort et nytt medikament, AZD9291 som har vist lovende resultater hos pasienter med slik resistens. Det pågår en klinisk studie med dette medikamentet, men den er kun åpen for pasienter som har fått kun en linje EGFR-hemmer tidligere, og de kan heller ikke ha fått kjemoterapi. I denne omsøkte studien åpnes det opp for at alle pasienter med progresjon under pågående første- eller andregenerasjonsvarianten av EGFR-hemmere (dvs, Tarceva, Iressa eller Giotrif) kan inkluderes, også om de har fått cellegift tidligere. Studien er nordisk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/181 EudraCT-nummer: 2015-000307-10 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

AstraZeneca (produsent av AZD9291) støtter prosjektet med gratis medikament, og gir også finansiell støtte til prosjektet, inkl noe støtte til translasjonsforskningsprosjekter. Resterende finansieringsbehov er mottat/søkes fra ulike forskningskilder som Kreftforeningen, Nordiska Cancer Union, Forskningsrådet etc.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Diagnostisk vevsbank Patologisk anatomisk laboratorium
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
18.08.2016 REK nord
05.01.2017 REK nord
26.04.2017 REK nord
10.01.2019 REK nord