Forskningsprosjekt


Omdannelse og redistribusjon av kjemiske substanser (alkoholer, narkotiske stoffer og legemidler) etter døden (ForTox-prosjektet).

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet forutsettes kjent fra tidligere søknader (se også vedlagt prosjektbeskrivelse). Denne søknaden dreier seg nå om: 1) Muligheten til å bruke nye analysemetoder uten å måtte søke om dette hver gang, 2) Muligheten til samarbeid med andre fagmiljø der materiale fra ForTox inngår og 3) Hvordan forholde seg til pårørendes reservasjonsrett slik dette er å lese i brev fra Statens Helsetilsyn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/212 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 01.03.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jostein Halgunset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Selve innsamlingsdelen vil bli dekket dels av de ressurser Regional forskningsbiobank Midt-Norge rår over. Det er nå søkt eget institutt (LBK-DMF-NTNU) om finansiering av en ny fryser, og St Olavs Hospital om finasiering av prøvemerking.

Joachim Frost vil etter planen levere sin ph.d.-avhandling i 2015 på en avgrenset del av allerede innsamlet og analysert materiale. Fremtidige studier (ph.d. kandidater og/eller forskerlinjestudenter) vil bli søkt finanisert gjennom egne finansieringskilder.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik

Materiale fra biobank:
Regional forskningsbiobank Midt-Norge
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2015 REK midt
21.08.2015 REK midt
11.03.2016 REK midt