Forskningsprosjekt


Helicobacter pylori metronidazol resistensbestemmelse

Vitenskapelig tittel:

Hvilken metode for resistensbestemmelse av metronidazol vil best kunne predikere effekt av forsterket OAM-kur ved Helicobacter pylori infeksjon?Prosjektbeskrivelse:
Helicobacter pylori medfører utvikling av kronisk aktiv gastritt i magesekken, og regnes også som viktigste årsak til både ulcus duodeni og -ventrikuli. Bakterien er også sentral i utvikling av kreft i magesekken. Resistensbestemmelse av H.pylori har betydning for håndtering av enkeltpasienter, spesielt i situasjoner med behandlingssvikt, og er også viktig med tanke på epidemiologisk overvåkning og utforming av behandlingsanbefalinger. For den etablerte metoden for resistensbestemmelse av metronidazol har det blitt funnet dårlig korrelasjon mellom resultat av resistensbestemmelse og H.pylori eradikasjon, i tillegg til dårlig reproduserbarhet av in vitro resultater. Alternative metoder er lite undersøkt. Vi ønsker å sammenligne standardmetoden for resistensbestemmelse av metronidazol hos H.pylori med alternativ fentypisk metode, samt påvisning av resistensgener, for å se om alternative metoder i større grad gir resultater i overensstemmelse med behandlingsrespons.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/127 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Astri Lervik Larsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt midler fra Forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold. Ellers midler fra rutinedrift.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin. Prosjektet er et supplement til et større prosjekt som allerede er godkjent i REK (2014/2068 Medikamentbruk, forekomst av Helicobacter pylori og behandlingsforløp hos pasienter), Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst