Forskningsprosjekt


10 års oppfølging etter gastrisk bypass

Vitenskapelig tittel:

TEN-YEAR OUTCOME AFTER GASTRIC BYPASS SURGERY FOR MORBID OBESITY - A NORWEGIAN COHORTProsjektbeskrivelse:
Det er dokumentert behov for langtidsevalueringer av resultater etter fedmekirurgi. Aktuelle prosjekt har dette til hensikt basert på to pasientkohorter- begge fra samme senter. Den første vil bestå av ca 200 pasienter med 10 år eller lengre oppfølging etter fedmekirurgi. Vi har på denne kohorten gode 5 års data med mer enn 90% oppfølging fra en tidligere studie. En delprotokoll for denne kohorten tar sikte på evaluering av benhelse vha røntgen og blodprøver. Den andre større kohorten vil bestå av ca 500 pasienter operert ved avdelingen med mer enn 10 års oppfølging og gir bedre muligheter til å påvise sammenhenger som ikke godt kan dokumenteres i en mindre kohort. For begge studiene vil vektutvikling, følgesykdommer, komplikasjoner og livskvalitet være sentrale utfallsvariabler. De to populasjonene gir ulikt utgangspunkt for analyser bla basert på tidligere oppfølgings data, delprotokoller - og den ulike størrelsen på populasjonene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/142 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Mala
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering av prosjektet pr idag. Pasientene vil innkalles til kontroll etter fedmekirurgi og vil undersøkelsene dekkes som del av oppfølgingen. 

Deler av DXA delen av prosjektet vil muligens inngå i et eller to doktogradsprosjekt hvor det ene finansieres via midler fra Helse SørØst (tildelt 2014).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Tentativt med i 1 eller 2 doktorgrader, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst