Forskningsprosjekt


En kvalitativ studie av egeninnsats og egenomsorg blant skandinaviske MS-pasienter

Vitenskapelig tittel:

A qualitative study of patient-initiated self-care

among Scandinavian patients living with multiple

sclerosisProsjektbeskrivelse:
Dette er et masterprosjekt for student i folkehelsevitenskap. Prosjektet baserer seg på anonymiserte data fra spørreskjema utfylt av 81 deltakere med diagnosen multippel sklerose (MS) registert i Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF). RESF er tidligere behandlet/anbefalt/godkjent av REK, NSD og Datatilsynet, se vedlegg. I dette prosjektet skal studenten analysere svar på spørsmål om MS-pasienters egenbehandling, se vedlagte prosjektbeskrivelse samt vedlagte spørreskjema, spørsmål 38-42. Disse svarene er tekstfiler av varierende lengde. I tillegg får studenten utlevert en del avidentifisert bakgrunnsinformasjon, som alder, kjønn, utdanning for respondentene, se prosjektbeskrivelsen vedlegg 4 side 4 siste avsnitt under "Material". Studien tar for seg egeninnsats og egenomsorg blant en gruppe pasienter med kronisk sykdom der mestring av dagliglivet er sentralt. Vi ønsker å se på hva pasientene gjør selv, hvorfor, og hvordan dette påvirker deres dagligliv og livskvalitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/173 Prosjektstart: 15.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anita Salamonsen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studentprosjekt uten ekstern finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord