Forskningsprosjekt


Etablering av antibiotikaresistente bakterier i tarm

Vitenskapelig tittel:

Resurgence of fecal extended spectrum betalactamase producing Escherichia coli during antibiotic treatmentProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvor lenge en gruppe antibiotikaresistente bakterier (ESBL) kan gjenfinnes i tarmen og hvordan de påvirkes av antibiotikabehandling hos pasienter som tidligere har vært kolonisert eller infisert med ESBL. Infeksjoner forårsaket av ESBL er et sterkt økende fenomen, både nasjonalt og internasjonalt. Tidligere studier viser at bakteriene kan overleve i tarmen i årevis, selv etter at infeksjonen er ferdigbehandlet. Pasienter som tidligere har hatt ESBL i tarmen, betraktes som mulige smittebærere resten av livet, og håndteres i tråd med dette ved sykehusinnleggelser. For pasientene kan dette oppleves stigmatiserende og for sykehusene er smitteverntiltakene tids- og kostnadskrevende. Det skal i prosjektet undersøkes forekomst av ESBL hos tidligere koloniserte pasienter samt risikofaktorer for reetablering av ESBL i tarm. Det planlegges å inkludere 100-300 pasienter i prosjektet i perioden 10.04.2016 til 31.12.2018, fra ni deltakende helseforetak/sykehus i Norge: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Vestre viken Bærum/Drammen, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Østfold, Sykehuset i Vestfold, Stavanger Universitetssykehus og Sykehuset Telemark. Det planlegges å innhente opplysninger om diagnoser og operasjonskoder for sykehusopphold i forbindelse med inklusjon i studien fra deltakerens journal, i tillegg til opplysninger om legemiddelbehandling under oppholdet samt opplysninger om tidligere funn av ESBL. I forbindelse med studien vil det bli tatt bakterieprøve fra endetarmsslimhinnen flere ganger; ved innleggelse og deretter hver tredje dag samt ved utskrivelse. Det vil gjøres genetiske undersøkelser av mikrober i prøvematerialet. Innsamlede prøver vil oppbevares i en ny, prosjektspesifikk forskningsbiobank «ESBL fekal» med ansvarshavende Silje Bakken Jørgensen ved Akershus Universitetssykehus, med samme varighet som prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/325 Prosjektstart: 10.04.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Silje Bakken Jørgensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt midler fra Scandinavian Society for Antimicrobial Chemotherapy Foundation.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst