Forskningsprosjekt


Kognitiv funksjon etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Vitenskapelig tittel: The Norwegian COgnitive impairment After STroke (Nor- COAST) study.

Det engelske prosjektnavnet og det norske er forskjellig.

Begrunnelsen:Det engelske navnet beskriver nokså presist hva studien skal handle om er godt egnet i vitenskapelige sammenhenger. Imidlertid skal vi inkludere pasienter med akutt hjerneslag. Disse pasientene er allerede i en livskrise pga nyoppstått akutt sykdom og mange av de vil jo heller aldri få kognitiv svikt. Det føles derfor riktig å angi en nøytral prosjekttittel.

Et annet problem er begrepet kognitiv. For helsepersonell er dette nokså godt definert. Mens for folk flest og ikke minst de som har litt kognitiv svikt, er dette vagt. Vi har derfor diskutert å bruke mental funksjon, men også dette er litt "betent". Etter å ha konsultert brukerrepresentanter i studien har vi derfor valgt å beholde kognitiv der vi i informasjonsskrivet forklarer hva vi er ute etter.Prosjektbeskrivelse:
Over 55000 nålevende nordmenn har hatt hjerneslag. Mange har kognitve symptomer som nedsatt hukommelse, språkfunksjon, vanskeligheter med å gjennomføre praktiske gjøremål. Noen blir også demente. Studien vil kartlegge hyppigheten og årsaksmekanismene til kognitive endringer etter hjerneslag og forsøke å utvikle en metode for å kunne identifisere risikopasienter tidlig. Betydning av fysisk aktivitet og etterlevelse av forebyggende medikamentell behandling og livsstilsråd vil bli undersøkt. Opp til 1000 pasienter med akutt hjerneslag fra fem ulike sykehus vil bli inkludert. Ved 3 og 18 mnd vil de bli undersøkt med tanke på mental og fysisk funksjon. Det vil også bli tatt MR av hjernen og blodprøver. Kunnskapen fra studien vil gjøre oss i stand til å gi bedre behandling etter hjerneslag og ha betydning for planlegging av helsetjenester framover. Kunnskap fra studien gir et godt utgangspunkt for videre forskning på forebygging og behandling av kognitive endringer etter hjerneslag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/171 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 01.05.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Saltvedt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått 9 millioner kr fra Nasjonalforeningen for folkehelsa. Avtaler vil bli ettersendt.

Det vil bli søkt om tilleggsfinansering fra andre instanser da prosjektet kun kan har finansiering for å bygge opp en database ved inklusjon og oppfølging av pasienter ved 3 og 18 mnd. En trenger mer midler til drift,  forskere og for å kunne følge opp ved 3 og 5 år. Tilleggsfinansiering vil da bli søkt via vanlige instanser for finansiering av forskning som Forskningsrådet, Extrastifelsen, Nasjonalforeningen, helseforetakene og universitetene, med andre ord fra instanser som ikke vil påvirke utformingen av studien eller kunne medvirke til at det blir interessekonflikter.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
10.03.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
18.08.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
02.02.2017 REK nord
01.06.2017 REK nord
17.08.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
08.03.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord