Forskningsprosjekt


CheckMate238: En randomisert dobbelt-blindet fase 3 studie med nivolumab vs ipilimumab (immunterapi) som tilleggsbehandling etter operasjon av avansert føflekkreft

Vitenskapelig tittel:

A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Adjuvant Immunotherapy with Nivolumab versus Ipilimumab after Complete Resection of Stage IIIb/c or Stage IV Melanoma in Subjectswho are at High Risk for RecurrenceProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase III studien er å undersøke effekt og sikkerhet av nivolumab og ipilimumab hos pasienter med føflekkreft stadium III/IV, som er operert. Pasienter operert for føflekkreft i stadium III/IV har høy risiko for tilbakefall. Etter kirurgi følges derfor denne pasientgruppen tett med kliniske undersøkelser for å eventuelt oppdage tilbakefall så tidlig som mulig for påny å tilby kirurgisk behandling. Det gis ikke medikamentell behandling med tanke på å forebygge tilbakefall til denne pasientgruppen per idag. Nivolumab og ipilimumab er begge legemidler som virker ved å stimulere pasientens eget immunsystem, såkalt immunterapi. Nivolumab inhiberer aktivering av ligander på PD-1 reseptoren på aktiverte T-celler, noe som forhindrer immunresistens i tumor. Ipilimumab aktiverer immunsystemet ved å inhibere nedregulering av cytotoksiske T lymfocytter (CTL), noe som medfører at CTL i større grad kan gjenkjenne og bekjempe kreftceller. Ipilimumab er godkjent for pasienter med avansert, in-operabal føflekkreft i Norge, og har i tillegg vist effekt på forlenget tid til tilbakefall hos pasienter med føflekkreft stadium III. Nivolumab har i en pågående fase I studie vist lovende resultater hos pasienter med avansert føflekkreft. De mest vanlige bivirkningene av nivolumab og ipilimumab er tretthet, hudreaksjoner, diaré, kvalme, magesmerter, nedsatt appetitt, anemi, feber og leddsmerter/stivhet. Hos et fåtall pasienter er pneumonitt observert. Dette er en internasjonal multisenterstudie, der totalt 800 pasienter som har vært operert for føflekkreft stadium III eller IV er planlagt inkludert, 10-12 av disse fra Norge fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykeus og Haukeland universitetssykehus. Det planlegges å inkludere pasienter fra 15 års alder. Deltakere skal randomiseres 1:1 til behandling i gruppe A eller B. I gruppe A gis nivolumab + placebo for ipilimumab og til gruppe B gis ipilimumab + placebo for nivolumab. Behandlingsperioden går over ett år i begge grupper, med studiebesøk åtte ganger de første 12 ukene, deretter hver annen uke. I gruppe A skal ipilimumab administreres i doser av 10 mg/kg hver 3. uke i 12 uker, deretter hver 12. uke. Placebo for nivolumab blir gitt annenhver uke. I gruppe B skal nivolumab 3 mg/kg administreres annenhver uke. Placebo for ipilimumab blir gitt hver 3. uke i 12 uker, deretter hver 12. uke. Etter avsluttet behandling skal deltakerne følges opp hver tredje måned i inntil fem år. Primært endepunkt er tilbakefallsfri overlevelse. Sekundære endepunkter er livskvalitet, sikkerhet og biomarkører av prognostisk verdi. Ved hvert studiebesøk i behandlingsperioden skal det gjennomføres en målrettet, klinisk undersøkelse samt registrering av livskvalitet, funskjonsstatus og pågående medisinering. Det skal tas blod- og urinprøver hver fjerde uke for graviditetstest, immunogenisitet og kliniske variable. Blodprøver for farmakokinteikk og eksplorative biomarkører skal tas hver sjette til tiende uke, som en del av planlagt studiebesøk. CT/MR undersøkelse skal gjennomføres hver 12. uke. Farmakogenetiske undersøkelser skal ikke gjøres i Norge. I oppfølgingsperioden skal deltakerne møte til undersøkelse, blodprøve og CT/MR undersøkelse hver 12. uke de første to årene, deretter hver sjette måned. Materialet som samles inn skal lagres i tidligere godkjent generelle forskningsbiobank, «Bristol-Mayers Squibb» med ansvarshavende Peter Hunæs ved BMS. Opplysninger som innsamles i prosjektet er planlagt utført til Storbritannia, Belgia, India og USA. Det biologiske materialet skal utføres til USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/94 EudraCT-nummer: 2014-002351-26 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 25.05.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marta Nyakas
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Bristol-Meyers Squibb finansierer prosjektet. Økonomisk avtale inngås i samarbeid med Inven2 for Oslo universitetssykehus og Innovest for Haukeland universitetssykehus og ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst