Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Ryggkirurgi i Norge; trender, kostnader og regionale forskjeller

Vitenskapelig tittel:

Spinal surgery in Norway; Trends, costs and regional differencesProsjektbeskrivelse:
Hovedmålet med studien er å frembringe en komplett analyse av nasjonale trender i ryggkirurgi i Norge fra 1996 til 2013. Prosjektet ønsker å undersøke og koble registerdata for pasienter over 18 år som har vært innlagt på norsk sykehus med en diagnose knyttet til lumbal/sacral-columna eller gjennomgått en operasjon i nedre del av rygg. Det antas å dreie seg om rundt 170.000 personer. Bakgrunnen for dette prosjektet er den økende trenden i ryggoperasjoner man har sett både i våre naboland og internasjonalt. Internasjonale studier tyder på at den sterke økningen i antall ryggoperasjoner ikke kan forklares med en økning i insidens eller prevalens av ryggskader eller ryggsykdommer. Prosjektet vil belyse hvorvidt den store økningen i ryggkirurgi som man har sett i andre land, også gjelder Norge. Videre vil prosjektet gi kunnskap om regionale forskjeller av både ryggkirurgiske inngrep, antall reoperasjoner og komplikasjoner, samt kostnader.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/121 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Margreth Grotle
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst