Forskningsprosjekt


Gammel vane vond å vende 3

Vitenskapelig tittel:

Kan helseatferd bedres hos personer med overvekt og/eller som er i risiko for å utvikle type 2 diabetes?- en studie av HUNT deltakere og kommunale frisklivstilbudProsjektbeskrivelse:
Problemstilling: Ut i fra et brukerperspektiv: Hva gjorde at noen som deltok på kommunale lavterskelintervensjoner i HUNT DE-PLAN med fysisk aktivitet og kostholdskurs gjennomførte livsstilsendringer mens andre ikke gjorde det? En eksplorerende kvalitativ studie med individuelle semi-strukturerte dybdeintervju av avsluttede HUNT DE-PLAN deltakere (n=20-30) vil benyttes for å besvare problemstillingen. Utvalg: Deltakere av begge kjønn i alderen 22-67 år som har deltatt på HUNT DE-PLAN vil inviteres til å delta. Deltakere som mangler samtykkekompetanse ekskluderes. Det vil stilles åpne spørsmål til informantene med utgangspunkt i en semi-strukturert intervjuguide. Underspørsmål vil bli utformet underveis i intervjuet. Problemstilling: Ut i fra et brukerperspektiv: Hva gjorde at noen som deltok på kommunale lavterskelintervensjoner i HUNT DE-PLAN med fysisk aktivitet og kostholdskurs gjennomførte livsstilsendringer mens andre ikke gjorde det?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/188 Prosjektstart: 15.01.2015 Prosjektslutt: 01.10.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingrid Følling
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Høgskolen i Nord-TrøndelagForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsmedisin, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Gammel vane vond å vende 3
Behandlet i REK
DatoREK
27.02.2015 REK midt
08.05.2015 REK midt
24.04.2019 REK midt
05.06.2019 REK midt