Forskningsprosjekt


Gammaglobulin behandling av pasienter med ME/CFS, en retrospektiv studie

Vitenskapelig tittel:

Myalgisk encefalopati/kronisk utmattelses syndrom (ME/CFS) er en kronisk sykdom som fører til uttalte symptomer, funksjonsreduksjon og kraftig nedsatt livskvalitet. Etiologien er fortsatt uklar, men det er antydet en rekke mulige faktorer inkludert immunpatologi, genetiske faktorer, endokrin dysregulering og virus infeksjoner. Det finnes ingen kurativ behandling for ME,/CFS men medikamentet rituximab, b lymfocytt deplesjon, har vist seg som en lovende behandling med pågående forskning. I 2011 hadde 2 pasienter med en svært alvorlig grad ME en betydelig effekt av gammaglobulin injeksjoner IM ukentlig. Begge pasientene gikk ifra sengeliggende tilstand til en tilnærmet normal funskjonalitet. Protokollen benyttet er kjent ifra England og er som følger: Subcuvia (tilsvarende gammanorm) 165mg/ml, 5ml intramuskulært ukentlig.Gammaglobulin behandling er normalt indisert som substitusjon ved primær og sekundær hypogammaglobulinemi, som adjuvans terapi ved behandling av akutte alvorlige infeksjoner med både viral og bakteriell etiologi hos pasienter uten kjent immundefekt, samt ved en mengde immunmedierte sykdommer. Gammanorm er et immunglobulin fremstilt ifra humant plasma av nordisk opprinnelse. Preparatet settes vanligvis som subcutan eller intravenøs administrasjon.Spesielt relevant for ME/CFS pasienter er behandlingen av andre tilstander med antatt immunpatologi, blant annet som behandling for pasienter med smerter, post parvo fatigue og post polio syndrom. Det kan tenkes at en rekke ME/CFS pasienter kan ha liknende årsaksforhold, og dermed også effekt av samme behandling. Mange ME/CFS pasienter sliter også med kronisk gjentatte infeksjoner, kroniske immunologiske symptomer inkludert subfebrilitet, lymfeknutehevelser, halsonde og nattesvette. Gammanorm kan virke immunmodulerende samt antiinflammatorisk, og kan være en reell behandlingsmulighet for pasientgruppen.I en periode på 2 år ble gammanorm gitt til ME/CFS pasienter etter den engelske protokollen. Behandlingen ble tilbudt pasienter i privat allmennpraksis. Disse pasientene var ferdig utredet og behandlet i det offentlige og stod uten noe form for offentlig behandlingstilbud. Etter nøye overveining ble pasientene på individuell basis tilbudt behandlingen som utprøvende behandling. En rekke av disse pasientene fikk betydelig symptomlindring, og noen opplevde en uttalt funksjons forbedring som også vedvarte over tid. En rekke pasienter kom tilbake til full jobb eller skole, og andre fikk en betydelig forbedret livskvalitet på behandlingen i form av betydelig symptomlindring.Det søkes herved om en retrospektiv studie for å samle dokumentasjonen om behandlingen.Prosjektbeskrivelse:
Gammaglobulin er en behandling som gis til en rekke pasienter med kjente sykdommer i immunsystemet. Behandlingen gis også til en rekke andre tilstander, men da som utprøvende behandling. Gammanorm er en type gammaglobulin som kan gis intramuskulært. En rekke pasienter med kjent ME/CFS har fått tilbudet om denne behandlingen som en utprøvende behandling en tidsperiode i privat legepraksis. En rekke pasienter har hatt en betydelig effekt av behandlingen og fått en betydelig funskjonsforbedring. Noen få pasienter har opplevd negative effekter som bivirkninger og mulig forverring av sykdommen. Ved å samle informasjon kan må få en økt forståelse av ikke bare behandlingen, men også av sykdommen ME/CFS i seg selv. Siden det per i dag er så lite behandlingstilbud til denne pasientgruppen er det avgjørende å samle så mye informasjon som mulig om mulige behandlinger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2192 Prosjektstart: 08.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Mette Sophie Johnsgaard
Forskningsansvarlig(e):  Mette Sophie Johnsgaard
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsleder. Balderklinikken vil dekke eventuell materiale til forsendelse, telefon og eventuell bruk av lokaler for forskningsleder, informasjonsmøte til deltagere etc. Ola Didrik Saugstad stiller også på egen fritid.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst
10.06.2015 REK sør-øst