Forskningsprosjekt


Karakteristikk av koronarpasienter som ikke deltar i NOR-COR studien

Vitenskapelig tittel:

Karakteristikk av koronarpasienter som ikke deltar i NOR-COR studienProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke demografiske, somatiske og psykiatriske forskjeller mellom pasienter som deltok i NOR-COR og de pasienter som valgte ikke å delta. NOR-COR studien kartlegger sykdomsforståelse, personlighetstype, kardiovaskulære og psykososiale faktorer hos pasienter med koronar hjertesykdom. Av de 1000 som ble invitert har 15 % ikke besvart forespørselen eller avslått deltakelse. Det antas at om lag halvparten av pasientene med koronar hjertesykdom har dårlig regulert sykdom og at omsøkte prosjekt vil bidra med funn som kan skreddersy målrettede behandlingstilbud. I dette prosjektet ønsker man å innhente følgende journalopplysninger fra Drammen sykehus og Sykehuset i Vestfold fra de 15 % som ikke ble inkludert i NOR-COR: Kjønn, alder, sivilstatus, bosituasjon og evt. hjelp i hjemmet, arbeid, bruk av alkohol, og andre rusmidler. I tillegg type hendelse ved innleggelse (hjerteinfarkt vs. stabil koronarsykdom), antall hendelser, tid siden hendelse, kardiovaskulære risikofaktorer, medisinbruk og somatisk og psykiatrisk komorbiditet. I tillegg vil man etter 3,5 og 10 år undersøke hvorvidt pasientene har hatt en ny sykehusinnleggelse med kardiovaskulær årsak. Det planlegges videre å innhente opplysninger fra Dødsårsaksregisteret og Hjerteinfarktregisteret. Det søkes om fritak for å innhente samtykke for de angitte opplysninger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2255 Prosjektstart: 05.01.2015 Prosjektslutt: 05.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John Munkhaugen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av interne forskningsmidler ved de deltagende sykehus og av Vestre Viken. Det er ingen økonomiske interesser i  prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst