Forskningsprosjekt


Biomarkører for effekt av behandling hos pasienter med lungekreft

Vitenskapelig tittel:

“Liquid biopsies” - biomarkers in lung cancer treatmentProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å identifisere biomarkører som kan predikere god vs dårlig effekt av behandling samt utvikling av resistensmekanismer i blodprøver fra lungekreftpasienter. Det foreligger allerede en del informasjon om årsaker til resistensutvikling blant EGFR-muterte kreftsvulster og hvordan mutasjonen har betydning for effekt av videre behandling. For lungekreftpasienter er svulstene gjerne vanskelige tilgjengelig og det er en høy risiko for komplikasjoner ved CT-veiledete biopsier. Det kan derfor være vanskelig å ta flere biopsier fra kreftsvulstene. Dersom blodprøver kan benyttes for slike undersøkelser vil det være av stor betydning for målrettet annen- og tredjelinjebehandling. Prosjektet er en retrospektiv studie av lungekreftpasienter som mottok palliativ behandling ved OUS i perioden 2003-2014. Biologisk materiale, blodprøver og tumorvev fra pasienter er planlagt innhentet fra en diagnostisk biobank og fra en eksisterende forskningsbiobank «Lunge» (REK sør-øst saksnummer 2009/1904). Det skal i tillegg innhentes journalopplysninger relatert til effekt av behandling, eventuell resistensutvikling, blodprøveverdier og informasjon om sykdom. Det skal foretas genetiske analyser av gener som er mutert i svulsten. I tillegg skal man undersøke betennelsesprosesser utfra blodprøvene ved spesifikke analyser av cytokiner samt gjøre eksplorative analyser på mikroRNA. Det er søkt om fritak for å innhente aktivt samtykke, og det er utarbeidet et informasjonsbrev til de pasientene som fortsatt er i live med det formål å informere om prosjektet og mulighet for reservasjonsadgang.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2272 Prosjektstart: 13.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Analysene finasieres av egne forskningsmidler.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Lunge
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst