Forskningsprosjekt


Biomarkører ved hode/hals-kreft

Vitenskapelig tittel:

Biomarkers in head and neck cancerProsjektbeskrivelse:
Pasienter som behandles for kreft i hode/hals-regionen responderer høyst forskjellig hva gjelder virkning på kreftsykdommen og bivirkninger fra omkringliggende normalvev. I samarbeid med forskere ved EMBL tar prosjektet sikte på å avdekke molekylærbiologiske mekanismer som kan forklare dette og på den måten utvikle prediktive tester som kan anvendes til å individualisere behandlingen av pasienter med kreft i hode/hals-regionen og derved øke det terapeutiske ratio. Ved EMBL er det gjort preliminære funn som man ønsker å validere på biopsier fra norske pasienter. I første omgang skal det gjøres ved å sende parafininstøpt vev fra ovennevnte pasienter til Tyskland. Etter hvert vil funnene koples mot pasientenes kliniske forløp: fraksjonering, responsrate, bivirkninger, overlevelse, etc. I den grad man lykkes i å finne prediktive faktorer vil dette være av stor verdi for våre pasienter med hode/hals-kreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2321 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Folkvard Evensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EMBL vil finansiere analysene over et EurocanPlatform budsjett, samt forsendelse av preparater Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord
12.02.2015 REK nord
12.03.2015 REK nord