Forskningsprosjekt


Forekomsten av skader i forbindelse med kiting i Norge

Vitenskapelig tittel:

A case series on the occurence of injuries in Norwegian kitetraumas. Prosjektbeskrivelse:
Kiteing er en sterkt voksende sport, hvor en bruker en drage for å utnytte kraften i vinden til å enten surfe, stå på ski eller stå på landbrett. Det er et stort kraftpotensiale i kiting, og sporten er derfor forbundet med en viss risiko. Det har forekommet alvorlige ulykker både internasjonalt og i Norge, men vi har lite kunnskap om skadeomfanget, alvorligheten og skademekanismen. Forskergruppeen ønsker med denne studien å identifisere og beskrive de alvorligste kiteulykkene som har forekommet i Norge de siste fem år, for å øke kunnskapen om hvordan vi kan unngå eller håndtere disse ulykkene. Informasjon om ulykken og skadene vil bli hentet inn fra spørreskjema og intervju av den skadde.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2166 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Østerås
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en studentoppgave ved Universitetet i Bergen for prosjektmedarbeider Venke Torland. Prosjektleder, Øyvind Østerås, har allerede en forskerstilling ved Akuttmedisinsk avdeling, KSK, Haukeland universitetssykehus, og det er ikke behov for ytterligere finansiering. Ingen involverte i studien vil motta noen form for betaling eller kompensasjon.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Profesjonsstudie
Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK vest