Forskningsprosjekt


Nyrebiopsier hos barn i Norge, 1988-2013

Vitenskapelig tittel:

Kidney biopsy in Norwegian children, a 25-year national review Prosjektbeskrivelse:
Det norske Nyrebiopsi registeret har registrert data om nyrebiopsier hos barn gjennom mer enn 25 år Det er få land hvor tilsvarende data er tilgjengelige. Formålet er å lage en retrospektiv oversikt over hvilke nyremedisinske diagnoser som finnes blant norske barn i tidsperioden 1988 tom 2013, om det er regionale forskjeller og om det er en endring av diagnoser over tid. Dette skal gjøres ved å sammenligne registerdata, biopsisvar, radiologiske funn og kliniske opplysninger. Prosjektet er et samarbeid mellom regionssykehusene i Norge som utfører nyrebiopsier hos barn. Opplysninger registrert i Nyrebiopsiregisteret er basert på samtykke fra foresatte. Samtykket omfatter at opplysningene kan brukes til forskning uten at det er gitt spesifikt samtykke til å koble opplysninger fra journal til opplysninger registrert i Nyrebiopsiregisteret Det søkes fritak fra å innhente nytt samtykke for å koble opplysninger i Nyrebiopsiregisteret mot journalopplysninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2319 Prosjektstart: 03.01.2015 Prosjektslutt: 01.09.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Christin Gjerstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Barneklinikken OUS dekker utgifter til reiser/opphold ifbm datainnsamling. Prosjekleder har ellers sin alminnelige lønn i sin kliniske stilling.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord
15.10.2015 REK nord
18.08.2016 REK nord
08.03.2018 REK nord