Forskningsprosjekt


Hvordan påvirker feilaktig preanalytisk prøvehåndtering (underfylling av prøverør og for lang lagring av plasma) resultatet på analyser utført ved økt trombosetendens?

Vitenskapelig tittel:

How do underfilling of tubes and prolonged storage time of samples affect test results in laboratory thrombophilia investigations?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken effekt underfylling av prøverør og oppbevaringstid har for prøveresultatet ved utredning av arvelig trombofili. 60-70% av alle laboratoriefeil oppstår i den pre-analytiske fasen, og korrekt blodprøvetaking og oppbevaring av prøver er viktig for å oppnå valide resultater. Feil i prøvehåndteringen kan resultere i feilaktige resultater. I verste fall kan slike feil medføre feilaktig diagnose, noe som kan resultere i langvarig antikoagulasjonsbehandling der dette ikke er indisert. Det planlegges å inkludere blodprøver fra 3 grupper personer i prosjektet: • 10-20 friske frivillige som arbeider i laboratoriet ved avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. • Pasienter med arvelig mangel av antitrombin, protein S eller protein C. Disse mangeltilstandene er veldig sjeldne så man forventer å inkludere veldig få. • 10-20 pasienter ved avdeling for blodsykdommer ved OUS med ervervet lav antitrombinprotein S og protein C. For pasientene planlegger man å tappe 30 ml ekstra blod ved blodprøvetaking. I noen tilfeller, blant annet for å få inkludert de veldig sjeldne arvelige mangeltilstandene, kan det være aktuelt med en ekstra blodprøvetaking. Blodprøvene vil analyseres ved fire ulike tidspunkt etter prøvetakingen (0, 24, 28 og 72 timer) samt etter på ha vært frosset i 6 mnd. Man vil undersøke prøveglass med ulik fyllingsgrad. Blodprøvene skal oppbevares i diagnostisk biobank og destrueres etter senest 6 måneder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2296 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Agnete Nyborg Hjelmtvedt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Analysering av blodprøver skal utføres av bioingeniørstudent som har 8 ukers praksis ved koagulasjonslaboratoriet ved Rikshospitalet. Bioingeniørstudenten blir veiledet av erfaren spesialbioingeniør ved koagulasjonslaboratoriet i dette prosjektet.

I oktober 2014 ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom høyskolen i Oslo og Oslo universitetssykehus og vi har søkt om penger til dette prosjektet. Hvis man ikke får midler i forbindelse med denne søknaden er det ønkelig å søke andre kilder da man anser dette som en viktig del i kvalitetsarbeidet ved avdeling for medisinsk biokjemi.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk biokjemi, Nivå: Prosjektet er en del av spesialistutdanningen i medisinsk biokjemi. Ved en eventuell publikasjon kan artikkeln bli brukt som en del av en Ph.D- grad.
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst