Forskningsprosjekt


Fysisk funksjon hos personer med hukommelsesvansker - en oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:

Physical function in persons with cognitive impairment - a follow-up study.Prosjektbeskrivelse:
Alzheimers sykdom (AS) er en progressiv degenerativ hjernesykdom og det finnes per i dag ingen kurerende behandling. Pasientene blir svært pleietrengende etter hvert som sykdommen utvikler seg. AS innebærer et kompleks sykdomsbilde med både kognitive, psykiske og motoriske symptomer relatert til mobilitet. Denne studien er en oppfølgingsstudie av en tverrsnittstudie gjennomført i 2011 og første halvdel av 2012. I tverrsnittstudien undersøkte man utvikling av mobilitet ved å sammenligne pasienter i tre ulike stadier av kognitiv svikt og AS, resultatene er publiserte og utgjør deler av en doktorgradsavhandling. I denne oppfølgingsstudien vil man styrke disse funnene gjennom å studere mobilitet i et longitudinelt design. Undersøkelsen vil være en forenklet versjon av testbatteriet som ble gjennomført i tverrsnittsstudien. Målet er å identifisere hvilke faktorer som har betydning for svekkelse av mobilitet ved progresjon av AS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2339 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gro Gujord Tangen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektansvarlig / fysioterapeut mottar lønn fra Avdeling for Helsefag ved Universitetet i Oslo under arbeidet med å inkludere pasienten. Innsamlede data vil danne grunnlag for senere søknad om midler til post doc stilling.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble nedlagt før oppstart av inklusjon av pasienter
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst