Forskningsprosjekt


Akutte effekter ved trening etter hjertetransplantasjon

Vitenskapelig tittel:

Akutte effekter ved trening hos HTx pasienter: intervalltrening med høy intensitet versus moderat, kontinuerlig belastningProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorfor høyintensitetstrening har en bedre effekt enn moderat trening hos hjertepasienter, spesielt hos hjerte-transplanterte pasienter. Tidligere studier har vist at høyintensitetstrening har en bedre effekt enn moderat trening hos hjertepasienter. Nyere forskning tyder på at dette også gjelder for hjerte-transplanterte pasienter. Imidlertid er det ikke kjent hvilke mekanismer som ligger bak disse observasjonene. Det er derfor av betydning å gjøre mekanistiske studier, blant annet på biomarkører, for å bedre forståelsen av hvorfor en type trening gir bedre effekt enn annen type trening. I prosjektet skal 15 friske, stabile hjerte-transplanterte pasienter rekrutteres fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Det må være minst ett år siden gjennomgått transplantasjon. 6-10 friske, ikke-transplanterte pasienter er planlagt inkludert som kontrollgruppe. Studien har et kross-over design, der deltakerne fungerer som sine egne kontroller. En treningsøkt med høy intensitet og en treningsøkt med moderat intensitet skal gjennomføres med minst en ukes mellomrom, begge på tredemølle. Før, under og etter trening skal det tas blodprøver, totalt fem ganger. Det skal i tillegg måles oksygenopptak under treningsøkten. Blodprøver skal undersøkes for biomarkører knyttet til hjertefunksjon og treningseffekt. Pasientene skal fylle ut spørreskjema om fysisk aktivitetsnivå og opplevd livskvalitet. Opplysninger som skal hentes fra pasientens journal er primærdiagnose, transplantasjonsdato, tilleggsdiagnoser, medisiner, tidligere blodprøvesvar, blodtrykk, informasjon og prøvesvar om hjertefunksjon og fysisk kapasitet, antall rejeksjoner (tegn på avstøtning av transplantat) og eventuelt andre tilleggsopplysninger vedrørende tidligere og nåværende helsestatus. Blodprøver skal inngå i prosjektspesifikk biobank «HTX Akutte effekter ved trening» med ansvarshavende Lars Gullestad ved OUS, med samme varighet som prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/97 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.07.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst (post dic stipend), Nasjonalforeningen (PhD stipend), Scandiatransplant (research grant) samt interne midler fra Forskningsenheten ved Kardiologisk avdeling Rikshospitalet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD programmet ved UiO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst