Forskningsprosjekt


Reernæringssyndrom hos skrøpelige eldre pasienter i sykehus

Vitenskapelig tittel:

Refeedingsyndrom among frail elderly hospital patients.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke forskjellen på to behandlingsregimer for re-ernæring av undervektige eldre pasienter i sykehus, samt å undersøke hvilke av disse pasientene som har risiko for å utvikle re-ernæringssyndrom. En stor andel av eldre pasienter som legges inn i sykehus er under- og feilernærte. Det er viktig å forbedre ernæringstilstanden raskt, men samtidig har disse pasientene stor risiko for å utvikle såkalt re-ernæringssyndrom (RES) dersom de får for rask tilførsel av for mye ernæring over kort tid. National Institute of Health and Clinical exelence (NICE) har utviklet et screeningverktøy for å identifisere risikopasienter samt retningslinjer for re-ernæring. Disse er basert på det som finnes av forskning på feltet, men det er gjort få studier og ingen RTC. Det er derfor stort behov for ny kunnskap om hva som er beste behandling for denne svært sårbare gruppen pasienter. Dette prosjektet består av to deler. Den første delen er en tverrsnittstudie der formålet er å undersøke forekomst og karakteristika av de som utvikler RES. Det planlegges å rekruttere pasienter fra egen pasientkohort ved Diakonhjemmet sykehus. Studien vil inkludere alle pasienter som legges inn på kirurgisk og medisinsk post og som er over 65 år. Pasientene screenes etter NICE kriterier til å være i risiko eller ikke-risiko for re-ernæringssyndrom. Elektrolytter i blodprøver måles daglig i inntil ti dager og forekomst av re-ernæringssyndrom registreres. Del to er en randomisert kontrollert studie der man ønsker å undersøke effekten av to ulike behandlingsregimer. Pasienter i risikokategorien fra del en inkluderes. Pasientene randomiseres til to grupper hvor begge får nedlagt en sonde for ernæring. Kontrollgruppen følger NICE retningslinjer for re-ernæring, mens intervensjonsgruppen får en høyere og raskere energitilførsel. Det skal totalt inkluderes 120 personer, 60 i hver gruppe. Primært endepunkt er gripestyrke og liggetid. Sekundære mål er livskvalitet, blodanalyser, dødelighet og daglig funksjon. Pasientene besvarer spørreskjema (Pasientspørreskjema fra Nasjonalt hoftebruddregister og Nottingham I-ADL) før innleggelse, etter 3 og 12 mnd. Demografiske data samt primær og sekundær diagnose registreres. Dødsårsak for pasienter som dør i løpet av studien registreres. Det vil innhentes aktivt samtykke der det er mulig og pårørendesamtykke der pasienten ikke er samtykkekompetent.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/676 Prosjektstart: 19.06.2015 Prosjektslutt: 24.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anette Hylen Ranhoff
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes støtte om stipendiatstilling fra Helse Sør-Øst, søknad leveres i september 2015.

Forskningsmidler fra Diakonhjemmet sykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning/Medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst