Forskningsprosjekt


High-flow nasal cannula (HFNC) sammenlignet med CPAP hos barn med akutt bronkiolitt

Vitenskapelig tittel:

A randomised controlled trial of high flow nasal cannula therapy (HFNC) versus continuous positive airway pressure (CPAP) in infants with severe bronchiolitis: a feasibility study.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette pilotprosjektet er å undersøke gjennomførbarhet og rekruttering til en RCT hvor effekten av hhv continouous positive airway pressure (CPAP) og high flow nasal cannulae (HVNC) skal undersøkes hos barn som trenger respirasjonsstøtte i forbindelse med bronkiolitt. Akutt viral bronkiolitt er en vinterepidemi og en vanlig årsak til sykehusinnleggelse hos spedbarn. Av dem som blir syke trenger om lag 10 % respirasjonsstøtte. CPAP har vært anvendt som standard behandling over lengre tid, mens HFNC er en alternativ metode som har vært i bruk de siste årene. Man vet imidlertid ikke hvilke av disse de to metodene som har best effekt og det er dette man vil undersøke med et RCT design. Studien er et pilotprosjekt som skal danne grunnlaget for styrkeberegning for en større hovedstudie. Dette er en multisenterstudie som er planlagt gjennomført ved tre sykehus i Storbritannia og ett i Norge. Totalt 40-60 barn er planlagt inkludert, 10-15 fra Norge, fra egen pasientkohort ved barnemedisinsk avdeling ved OUS. Spedbarn under 12 måneder som innlegges for bronkiolitt og som trenger respirasjonsstøtte vil bli inkludert. Deltakere skal randomiseres 1:1 til CPAP eller HFNC. Primært endepunkt er antall barn som blir intubert og lagt på respirator, innleggelsestid i sykehus og behov for annen støttebehandling. Barna vil bli undersøkt klinisk etter standard prosedyre, som inkluderer skåring av respirasjonsbesvær med et instrument kalt RDAI. RDAI skåring, pulsfrekvens, transkutan oksygenmetning i blodet og respirasjonsfrekvens vil bli målt hver time de første seks timene, deretter hver 12. time. Bruk av støttebehandling som ventilasjonsstøtte, oksygentilskudd, intravenøs væske og nasogastrisk sonde skal registreres. Videre skal opplysninger om pasientkomfort og foreldres tilfredstillelse inngå. Relevante kliniske, biokjemiske og mikrobiologiske opplysninger innhentes fra barnets journal. Opplysninger som innsamles i prosjektet skal utføres til Storbritannia.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1992 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karin C. Lødrup Carlsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ettersom studien er pragmatisk og vil foregå på allerede innlagte pasienter, med en av to allerede etablerte behandlinger, ansees ikke direkte finansiering nødvendig. 

Hovedutprøver vil være klinisk stipendiat (UiO) i prosjektperioden. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst