Forskningsprosjekt


Tidspunkt for kirurgi etter stråle- og cellegiftbehandling for spiserørskreft, NeoRes II studien

Vitenskapelig tittel:

Randomized clinical trial comparing the timing of resective surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy in cancer of the esophagus or gastric cardia (NeoRes II)Prosjektbeskrivelse:
Kreft i spiserøret er en alvorlig sykdom med dårlig prognose. Operasjon regnes som beste behandling med kurativt siktemål, men selv etter operasjon er 5- års overlevelse ofte rapportert ved forskjellige sentra kun 20-40%. Det er i dag standard å tilby neoadjuvant (før kirurgi) kjemoradioterapi (CRT). Dette har vist å bedre overlevelse og resultat etter kirurgi. Denne studien søker å belyse optimalt operasjonstidspunkt etter slik neoadjuvant behandling. Det er ikke gjort prospektive randomiserte undersøkelser for å undersøke forskjellige operasjonstidspunkt. Såkalt komplett patologisk respons i operasjonspreparatet (pCR) har vist å korrelere med overlevelse i flere studier. Retrospektive studier har vist høyere pCR ved lengre ventetid mellom CRT og kirurgi. Vi ønsker å gjennomføre en multisenterstudie i Norge og Sveirge der man randomiserer mellom to forskjellige tidspunkt for operasjon etter gjennomført CRT, hhv 4-6 uker eller 10-12 uker. Primært endepunkt er pCR i operasjonspreparatet
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1938 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Olav Hjortland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen har ingen direkte støttemidler, og skal finansieres gjennom de deltakende sykehusenes egne driftsbudsjetterForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst