Forskningsprosjekt


Glioblastom i Helse Vest

Vitenskapelig tittel:

Retrospektiv gjennomgang av kliniske og demografiske parametre, behandling og overlevelse hos pasienter med glioblastom WHO grad 4 diagnostisert i Helse Vest i perioden 2007-2014, samt kartlegging av forekomst og behandling av epilepsi og hydrocephalus i samme pasientgruppe. Prosjektbeskrivelse:
Dette er en retrospektiv undersøkelse der forskergruppen ønsker å se på pasienter med glioblastom i Helse Vest. Forskergruppen vil kartlegge forekomst av ulike karakteristika og tilleggslidelser slik som alder, kjønn, bosted, lokalisasjon/størrelse av svulst, gitt behandling, forekomst av epilepsi, hydrocefalus, beinmargspåvirkning og levetid. Det er ikke entydige retningslinjer for behandling ved tilbakefall av glioblastom etter primærbehandling. Forskergruppen vil retrospektivt kartlegge kliniske funn, gitt behandling, bivirkninger, funksjonsnivå og symptomer, resultat av vevsprøver, tid til videre progresjon og total overlevelse, hos pasienter med tilbakefall. Denne studien vil danne utgangspunkt for å planlegge en prospektiv studie, med målsetting om nærmere kartlegging av de ulike faktorenes betydning for behandlingsvalg og prognose. Data skal innhentes fra pasientjournal og Kreftregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1931 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 30.06.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elisabeth Farbu
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sagerup Bjorland har D-stilling.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.11.2014 REK vest
19.11.2015 REK vest
15.08.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest