Forskningsprosjekt


Legemidler, rus og skade i Finnmark

Vitenskapelig tittel:

Bruk av rusgivende legemidler, illegale rusmidler og alkohol hos skadde i Finnmark.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke mulige årsaker (deriblant rusmidler) til at pasienter skader seg samt hvilke konsekvenser skade har for pasienten. Rusbruk og bruk av psykoaktive legemidler er en risikofaktor for skader som i liten grad har vært undersøkt i Norge. Rusbruk fanges stort sett ikke opp av registrene og man må derfor gjøre studier i sykehus for å finne ut i hvor stor grad pasienter har legemidler med ruspotensial og andre rusmidler i kroppen når de skader seg. Det planlegges i foreliggende prosjekt å kartlegge hvor stor andel av skadde pasienter i Finnmark som har legemidler med ruspotensial eller andre rusmidler i kroppen når de skader seg og om de med rusmidler i kroppen har skadet seg oftere tidligere, og videre om de kommer seg raskt tilbake i arbeid etter skaden. For bilførere som har skadet seg og som har rusmilder i blodet vil resultatene sammenlignes med forekomst av skader hos vanlige bilister i Finnmark, for å beregne risikoen ved ruskjøring. Videre vil det i prosjektet undersøkes om det å være ruspåvirket når man skader seg har konsekvenser for hvordan behandlingen og resultatet blir. Prosjektet skal gjennomføres som en tverrsnittsstudie over en periode på om lag 1 ½ år ved Finnmarksykehuset. Man antar at det vil inkluderes 1500 pasienter behandlet ved sykehuset etter ulykkesskader og forgiftninger, hvorav det antas om lag 100 har vært involvert i trafikkulykke. I tillegg til ordinære diagnostiske blodprøver, vil det til prosjektet tas ekstra blodprøve for analyse av ruspåvirkning. Blodprøver tas ved innkomst til sykehuset. Dersom samtykke ikke kan innhentes på samme tidspunkt, vil blodprøven oppbevares til samtykket er avklart. Dersom pasienten ikke er samtykkekompetent i løpet av to måneder etter prøvetakingstidspunkt vil prosjektprøven destrueres. Analyseresultatene fra de ekstra blodprøvene er prosjektspesifikke og skal ikke registreres i pasientens journal. Resultatet av blodprøvene vil først kobles med andre opplysninger fra studien når disse er avidentifisert og innhenting av data er avsluttet. Opplysninger om skaden og behandling skal hentes fra journal, dette inkluderer skadetidspunkt, tid på sengepost, tid på intensivavdeling, antall tidligere sykehusinnleggelser samt beskrivelse av rus i epikrisen. I tillegg til skal det innhentes opplysninger fra Norsk pasientregister om antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten og antall behandlinger for skader med hoveddiagnose ICD-10 siste 5 år før skade samt opplysninger om ytelsesstatus på skadetidspunkt og 12 måneder etter skade fra FDtrygd. Sykepleier i akuttmottak skal fylle ut spørreskjema der opplysninger om innleggelsesdiagnose, bruk av benzodiazepiner, opioider, tidspunkt for blodprøve samt GCS (Glasgow Coma Score). Pasienten skal selv besvare spørsmål om kjønn, alder, nasjonalitet, skadested, skadeårsak, bruk av alkohol, beroligende midler, smertestillende midler, narkotika og sovemedisin spesielt siste 6 timer før skade samt alkoholvaner generelt. Innsamlede blodprøver skal inngå i prosjektspesifikk forskningsbiobank «Legemidler, rus og skader Finnmark» med ansvarshavende Stig Tore Bogstrand ved Nasjonalt folkehelseinstitutt med samme varighet som prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2033 Prosjektstart: 31.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stig Tore Bogstrand
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnsamlingsprosjektet er finansiert med internemidler fra Folkehelseinstituttet, samt midler fra Helsedepartementets tilskuddsordning til norsk-russiske faglige samarbeidsprosjekter.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst