Forskningsprosjekt


Serumnivå av albumin-justert kalsium - en markør for eggstokkreft?

Vitenskapelig tittel:

Relationship between serum albumin-adjusted calcium and risk of ovarian cancer among Norwegian women participating in the JANUS serum bankProsjektbeskrivelse:
Ovariekreft (OK) er den gynekologiske kreftformen med dårligst overlevelse. Sykdommen gir lite symptomer og de fleste diagnostiseres i stadium 2-4. Det foreligger to serum-markører (antigen 125 (CA-125) og Human Epididymis Protein 4 (HE4)), men sensitiviteten og spesifisiteten er ikke optimal og flere biomarkører er nødvendig. Studier viser at høye albuminjusterte kalsium (a-Ca) nivå kan være en konsekvens av utvikling av ovariekreft. Vi vil derfor undersøke om a-Ca evner å påvise OK på et tidlig stadium, for å redusere dødelighet. Vi inkluderer 300 pasienter (OK) og 300 friske kontroller, med serum prøver i Janus serum bank, tappet i forbindelse med nasjonale helseundersøkelser (flere år forut for diagnose). OK-pasientene har i tillegg diagnostiske prøver i Janus. Informasjon om kreft og død hentes fra Kreftregisteret. Laboratorianalysene utføres på Hormonlaboratoriet (OUS).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1965 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trude Eid Robsahm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftregisterets Fond finansierer prosjektet med et beløp som dekker laboratoriekostnadene.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Janus serum bank
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2014 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst