Forskningsprosjekt


Betydningen av antinevronale antistoffer i akutt psykiatri: En kontrollert observasjonsstudie

Vitenskapelig tittel:

The Significance of antineuronal antibodies in acute psychiatry: a case-controlled observational studyProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke forekomst av antistoffer assosiert med psykiatriske og nevrologiske symptomer hos pasienter i psykiatrisk akuttavdeling samt hvorvidt forekomst av slike antistoffer medfører psykiatrisk sykdom. Det er holdepunkter for at noen psykiske lidelser har sammenheng med immunprosesser i hjernen og kroppen generelt. Det har blitt påvist antistoffer som gir psykiatriske og nevrologiske symptomer der disse tilstandene responderer bra på behandling som demper aktiviteten i immunsystemet. Disse pasienter har minimal effekt av for eksempel tradisjonell, antipsykotisk terapi. I studien planlegges det å inkludere inntil 41 pasienter, basert på forekomst av antistoffer, og 82 alders- og kjønnsmatchede kontroller fra en gruppe pasienter som er deltakende i en tidligere studie "Agitasjon ved innleggelse i en psykiatrisk akuttavdeling" (REK Midt saksnummer 2011/137). Studien er deskriptiv og hypotesegenererende. I prosjektet skal det inkluderes opplysninger som er innsamlet i det tidligere prosjektet. I tillegg skal man bruke opplysninger og kliniske data fra aktuell innleggelse fra pasientjournal. Det skal tas blodprøver og spinalvæske. Resultater fra EEG, MR, serum- og spinalvæske analyser skal inngå. MR-bildene vil tilbakeføres til pasientjournal. Ut fra erfaringer fra det tidligere prosjektet innhentes samtykke i samtale med erfaren psykologspesialist eller psykiater. Dette er gjort for å sikre at pasienten har forstått hva prosjektet innebærer, at de er samtykkekompetente og at de ønsker å delta. Aktuelle pasienter antas nå å være i en stabil fase av sin lidelse, og derfor ikke å være mindre samtykkekompetente nå enn de var ved inklusjon i den tidligere studien. Dersom det gjøres funn på MR eller andre undersøkelser vil pasienten få brev om funn og tilbys time for samtale med prosjektmedarbeider. Deretter henvises pasienten til aktuelle instans. Humant biologisk materiale skal utføres til Tyskland for analyser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2032 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Einar Vaaler
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres med midler fra St Olavs Hospital. Søknader om midler til NTNU/samarbeidsorganet skjer fortløpende. Undersøkelser og analyser finansieres også med delt forfatterskap sammen med blant annet nevrologisk avdeling og laboratorium i Tyskland.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevrovitenskap, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst