Forskningsprosjekt


Tredjegenerasjons ALK-hemmer ved ALK-positiv avansert lungekreft

Vitenskapelig tittel:

A Randomized Phase 2 Study of AP26113 in Patients withALK-positive, Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Previously Treated with CrizotinibProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase II studien er å undersøke effekt av AP26113, administrert i to ulike doser hos pasienter med lokalt fremskreden ikke- småcellet lungekreft som har utviklet seg på tross av behandling med crizotinib. Crizotinib er standardbehandling ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Imidlertid er ikke behandling effektiv for alle, og fravær av respons på behandlingen medfører systemisk progresjon av kreftsykdommen. Det er uklart hvorfor enkelte pasienter ikke responderer på behandling med crizotinib. En hypotese er at spesifikke mutasjoner påvirker hvordan crizotinib binder seg til anaplastisk lymfom kinase (ALK), et aktivert vekstfremmende fusjonsprotein. Legemiddelet AP26113 har vist seg mer potent enn crizotinib i form av å hemme funksjonen av ALK. Totalt 91 personer har deltatt i fase I/II studier med AP26113. Vanlige bivirkninger er tretthet, kvalme, diaré, hodepine, hoste, nedsatt appetitt, oppkast, forstoppelse, unormal oppsamling av væske i midtre del av kroppen (for eksempel armer og bein), kortpustethet, leddsmerter, ryggsmerter, økt amylase- og lipasenivå, økte verdier av leverenzymer samt forbigående muskelspasmer. Dette er en internasjonal multisenterstudie det er planlagt inkludert totalt 218 pasienter, hvorav 2 fra Norge, fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykehus HF. Studien er åpen, og deltakerne randomiseres til en av to ulike doser av legemidlet AP26113. Halvparten av pasientene skal få AP26113 i en fast dose på 90 mg daglig oralt og den andre gruppen 90 mg/dag i 7 dager og deretter 180 mg/dag. Behandlingen skal gis i sykluser av 28 dager. Behandlingen strekker seg over maksimalt 15 sykluser, men pasientene kan få studiemedisin lenger om de har effekt av behandling. Behandling avbrytes tidligere dersom forverring av sykdommen eller ikke-tolererbare bivirkninger inntreffer. Det er forventet at deltakelsen i studien, inkludert oppfølging, vil strekke seg over om lag 3 år. Etter screening skal deltakerne møte til studiebesøk tre ganger den første måneden, deretter hver fjerde uke. Etter avsluttet behandling blir deltakerne kontaktet hver tredje måned for intervju om helsestatus. Primært endepunkt er effekt av AP26113. Sekundære endepunkter inkluderer sikkerhet, tolerabilitet, farmakokinetikk og livskvalitet. Det skal ved hvert studiebesøk gjennomføres en klinisk undersøkelse og tas blodprøver. Blodprøver skal benyttes til hematologiske og farmakokinetiske analyser samt blodkjemi. Ved begynnelsen av hver syklus skal i tillegg funksjonsstatus og EKG inngå. Sykdomsstatus undersøkt ved CT/MRI samt MR av hjerne skal gjennomføres ved screening og deretter hver 8. uke. Det skal tas vevsprøver av tumor før behandlingsperioden, samt etter separat samtykke ved avsluttet behandling. Av opplysninger skal demografiske opplysninger, sykehistorie, opplysninger om kreftsykdommen og eventuell tidligere kreftsykdom registreres ved screening. Opplysninger om bivirkninger og livskvalitet skal registreres hver fjerde uke. Opplysninger skal utføres til USA. Blodprøver for farmakokinetiske analyser skal utføres til USA for analyse ved sentralt laboratorie og destrueres etter analyse. Frivillig tumorbiopsi tatt ved avsluttet behandling skal utføres til USA og oppbevares i biobank der i inntil 5 år etter avsluttet studie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1990 EudraCT-nummer: 2013-002134-21 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studiet finansieres af lægemiddelfirmaet Ariad Pharmaceuticals, Inc. som er sponsor af dette studie.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst