Forskningsprosjekt


Skriftlig legemiddelinformasjon til pasienter med epilepsi

Vitenskapelig tittel:

Utvikling og evaluering av skriftlig informasjon om legemidler brukt i behandling av epilepsi Prosjektbeskrivelse:
Dette er et pilotprosjekt. Legemiddelbehandling ved epilepsi er både livsviktig og langvarig, og det er essensielt at pasientene tar legemidlene slik legen har forskrevet dem. Skriftlig legemiddelinformasjon bør bedre pasientenes kunnskap og forståelse om egen behandling, slik at de i større grad vil kunne bidra til å optimalisere sin egen legemiddelbruk. Dette prosjektet ønsker å utarbeide og evaluere skriftlig informasjon om aktuelle legemidler mot epilepsi. Dette gjøres ved bruk av fokusgruppeintervju for å avdekke pasienters erfaring med og ønsker knyttet til skriftlig legemiddelinformasjon. Det inkluderes pasienter til to fokusgrupper. Den første gruppen deltar i to intervjuer - et før og et etter utarbeidelsen av ny skriftlig legemiddelinformasjon. Den andre gruppen deltar kun i ett intervju, etter at legemiddelinformasjonen er utarbeidet. Totalt inkluderes 12-16 pasienter. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1785 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Janne Kutschera Sund
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finanseres ved at prosjektdeltakere fra NTNU, Universitetet i Tromsø og Sykehusapotekene i Midt-Norge bidrar med ressurser i form av arbeidskraft. Evt. utgifter til presentasjon av resultater fra prosjektet vil søkes dekt fra de involverte institusjoner, dersom det blir behov for det.  

Dokumenterte transportutgifter for pasienter som deltar i fokusgruppeintervjuer dekkes av Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2014 REK midt