Forskningsprosjekt


Bypassopererte yrkesaktive menn - opplevelse av helse og livskvalitet

Vitenskapelig tittel:

Hvordan opplever yrkesaktive menn helse og livskvalitet i tiden etter bypasskirurgi?Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke og beskrive hvordan yrkesaktive menn opplever helse og livskvalitet den første tiden etter bypasskirurgi, samt å undersøke og beskrive hvilke forhold som kan ha hatt betydning for opplevd helse og livskvalitet etter bypasskirurgi. Formålet med studien er å tydeliggjøre pasientperspektivet og få større innsikt og forståelse av deres opplevelser og erfaringer etter bypasskirurgi. Samt å utvikle økt kunnskap på feltet, bidra med kompetanse og forbedre kvaliteten på helse- og sykepleietjenesten. Samfunnsøkonomisk gevinst ved å redusere antall liggedøgn og reinnleggelser, og gi best mulig helsetilbud. Forskningsspørsmål: 1. Hvordan opplevde pasientene den første tiden etter bypasskirurgi? 2. Hvilke forhold opplevde pasientene under sykehusoppholdet som kan ha påvirket mestringsevnen til ny livssituasjon og opplevelse av livskvalitet? Metode: Kvalitativ studie med et hermeneutisk perspektiv. Datainnsamling: individuelle intervju av 8-10 informanter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1960 Prosjektstart: 02.09.2014 Prosjektslutt: 15.11.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gro Elin Wuttudal Kjøren
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen eksterne finansering. Eventuelle utlegg av utstyr som lydopptaker finansieres selv.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helse og Empowerment, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2014 REK sør-øst