Forskningsprosjekt


Nivå av personlighetsfungering

Vitenskapelig tittel:

A Study of the Validity and Clinical Utility of the DSM-5 Level of Personality Functioning ScaleProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å evaluere validiteten av det diagnostiske verktøyet Level of Personality Scale (LPFS), utarbeidet i forbindelse med forslaget til et nytt diagnosesystem for personlighetsforstyrrelser (PF). Til tross for at omlag halvparten av pasientene som henvises til psykisk helsevern i dag har en personlighetsforstyrrelse (PF) finnes få terapianbefalinger, og mange pasienter må avvises. I prosjektet vil en ny diagnostisk tilnærming basert på ny kunnskap om PF som dimensjonale fenomener, ikke fastlåste kategorier, undersøkes. Resultatet av det nye foreslåtte diagnostiske intervjuet LPFS skal sammenliknes med dagens metoder. Totalt 105 pasienter med personlighetsforstyrrelser er planlagt inkludert i prosjektet, med varierende grad av problemer innenfor de tre vanligste gruppene av personlighetsforstyrrelser (Borderline personlighetsforstyrrelse, Unnvikende personlighetsforstyrrelse og Antisosial personlighetsforstyrrelse). Videre skal 35 pasienter uten personlighetsforstyrrelser inkluderes som en kontrollgruppe, samt en annen kontrollgruppe bestående av 35 selvrapporterte friske studenter. Pasienter skal rekrutteres fra egen pasientkohort ved Sørlandet sykehus, OUS, Vestfold sykehus og Nord-Trøndelag sykehus. Pasienter som har fått aktuell diagnose gir tillatelse til at de kan kontaktes for intervju. Kontroller skal rekrutteres fra studenter i Kristiansand. I tillegg til intervjuet LPFS skal diagnostisk intervju (MINI) samt skjemaene GAF (global fungering), Personality inventory (Tanker og væremåte, 220 spørsmål), Brief Symptom index (plager og ubehag, 18 spørsmål), Selvfølelse (10 spørsmål), Funksjonelle problemer (5 Likertskalaer), Livskvalitet =generell helsetilstand (5 Likertskalaer+ 1 likertskala), Severity of personal problems (118 spørsmål innen 5 områder) utfylles. Friske kontroller skal intervjues på telefon med IPDS (Tanker, følelser, holdninger, 11 spørsmål for å utelukke PF). Det fremkommer av søknad og informasjonsskriv at det planlegges å innhente opplysninger fra FD trygd, fødselsregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Reseptregisteret. I søknad opplyses det om en mulig oppfølgingsundersøkelse om 10 år, samt at det eventuelt etter endringsmelding kan være aktuelt å inkludere pasienter fra kriminalomsorgen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1696 Prosjektstart: 10.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Benjamin Hummelen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sørlandet sykehus garanterer for lønn for Tore Buer Christensen, 50% over 6 år.

Det er søkt finanisering via relevante instanser (Extrastiftelsen, Helse SørØst osv)Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin / psykisk helse, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst