Forskningsprosjekt


Legers engasjement i pasientsikkerhetssatsningen i Nordlandssykehuset HF

Vitenskapelig tittel:

Legers engasjement i pasientsikkerhetssatsningen i Nordlandssykehuset HFProsjektbeskrivelse:
Formålet er å få kunnskap om hvordan leger kan involveres mer og bedre i pasientsikkerhetsarbeid. Erfaring internasjonalt, nasjonalt og lokalt tilsier at det er et potensial for en mer aktiv involvering av leger i organisert, systematisk arbeid med pasientsikkerhet. Målsetningen for studien er å frembringe ny kunnskap som kan benyttes i pasientsikkerhetsarbeid. Det er forsket lite på hvordan leger kan bidra på en aktiv måte i systematisk pasientsikkerhetsarbeid og forskning på hvordan organisert pasientsikkerhetsarbeid bør organiseres for å dra med leger. Følgelig er det lagt opp til en undersøkende og fleksibelt design av studiet hvor hensikten er å frembringe ny kunnskap innenfor et forskningssvakt felt. Data i studien vil være intervjuer og observasjon av leger, samt skriftlig materiale som omhandler pasientsikkerhetsarbeid. Det er valgt tre ulike forklaringsteorietiske perspektiver som utgangspunkt; Strukturteori, kompleksitetsteori samt nyinstitusjonell teori.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1804 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Barthold Vonen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord RHF søkes om finansiering av PhD stipendForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsetjenesteforskning, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst