Forskningsprosjekt


Vekt, vektutvikling og fysisk aktivitet i Fit Futures kohorten

Vitenskapelig tittel:

Formålet med prosjektet er å undersøke

1)   Forekomst og determinanter for overvekt/fedme  i en ungdomskohort  i Nord Norge, med fokus på selvrapportert fysisk aktivitet.

2)   Endring, og determinanter for endring i overvekt/fedme mellom første og tredje år i videregående skole.

Sammenheng mellom overvekt/fedme og objektive mål på fysisk aktivitet (akselerometer) i tverrsnitts- og longitudinelle analyser.Prosjektbeskrivelse:
Overvekt/fedme og fysisk inaktivitet øker både blant barn og voksne og bidrar til økt sykelighet, dødelighet og behov for helsetjenester. Forekomsten av overvekt/fedme er høyere blant barn i Nord Norge enn i andre deler av landet. Vi har sparsomt med data og kunnskap om ungdom. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap om determinanter for overvekt /fedme og sammenheng med fysisk aktivitet i en ungdomsundersøkelse. Fit Futures-studien av ungdommer i videregående skole ble gjennomført i Tromsø/Balsfjord i 2010-11 og med oppfølgingsundersøkelse i 2012-13. I alt 688 ungdommer deltok i begge undersøkelser. Fysisk aktivitet ble målt med spørreskjema og aktivitetsmåler (Aktigraf) Vi planlegger både tverrsnitts- og longitudinelle analyser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1666 Prosjektstart: 01.07.2015 Prosjektslutt: 01.08.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sameline Grimsgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert av Helse Nords forskningsmidler fra 2015.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Folkehelse, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
25.10.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord