Forskningsprosjekt


Evaluering av Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PACT)

Vitenskapelig tittel:

Effectiveness and cost-effectiveness of interdisciplinary teamwork in medical emergencies: The PAtient-Centred Team (PACT) service model.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å undersøke om PACT (pasientsentrert helsetjenesteteam)-modellen bedrer helserelatert livskvalitet, helse og funksjon. Nåværende behandlingssystem er organisert for å gi spesifikk øyeblikkelig hjelp og er dårlig egnet til å møte behovet til eldre som lider av flere sykdommer samtidig. Det er behov for nye metoder for å levere helse- og omsorgstjenester til pasienter med langvarige og sammensatte behov. Målet er å utvikle tjenester som er sømløse, pro-aktive og person-orienterte. Pasientsentrert helsetjeneste team (PACT) er en tjenestemodell utviklet for skrøpelige eldre pasienter med flere langvarige tilstander. PACT modellen legger til rette for bedre omsorgstjenester ved: 1) strukturert personsentrert behovsvurdering, 2) individuelle omsorgsplaner og 3) et inter-profesjonelt team som koordinerer tjenestetilbudet mellom spesialiteter og enheter. Hypotesen er at pasienter som mottar tjenester fra den pasientsentrerte helsetjenesteteammodellen vil bedre eller opprettholde helserelatert livskvalitet og redusere lengde på sykehusopphold og øyeblikkelig hjelp innleggelser, samt at dette vil være en samfunnsøkonomisk gevinst. Prosjektet skal evaluere den pasientsentrerte helsetjenesteteammodellen, planlagt gjennomført som en del av vanlig rutinedrift ved medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Tjenesten vil bli implementert ved å re-organisere det eksisterende personell. Designet er ikke-randomisert, kontrollert før og etter design, med matchede kontroller. Intervensjonsområdet er Tromsø og Harstad, kontrollområder er Narvik og Bodø. Hver pasient vil bli matchet med en kontroll med samme alder, kjønn og antall langvarige tilstander. Intervensjon består av: • Interdisiplinære geriatriske team som skal jobbe for tidlig utskriving for å minimere risiko knyttet til sykehusinnleggelser. Teamene vil bestå av personell fra både kommune og sykehus. Pasienten vil forbli teamets ansvar 3-5 dager etter utskrivelse. • Involvering av pasienter i behandling og ’self management’. • Etablering av proaktiv behandlingsplan med systematisk tidlig identifisering av funksjonsfall. • Ett kontaktpunkt med en døgnåpen telefonsentral. Antall forskningsdeltakere er planlagt til omlag 600 i hver gruppe, totalt 1 200 pasienter. Intervensjonsgruppen vil bestå av pasienter innlagt ved medisinsk avdeling i Tromsø eller Harstad, over 60 år, innlagt ved øyeblikkelig hjelp samt med to eller flere langvarige diagnoser. Pasientene må være samtykkekompetente. Kontroller fra Narvik og Bodø velges ut fra samme kriterier. Pasienter med forventet levetid på mindre enn tre måneder vil ikke bli inkludert. Pasienter vil bli rekruttert av helsepersonell på sykehuset i forbindelse med innleggelse i henhold til inklusjonskriteriene. Kontrollene vil bli identifisert av SNOW-systemet og invitert til studien av forskningssykepleier ved innleggelse. Det søkes om å hente ut opplysninger fra pasientens journal (kjønn, alder og diagnoser) uten samtykke for å identifisere kontroller. Opplysninger samles ved baseline, 6 og 12 måneder. Opplysninger skal innhentes ved at spørreskjema fylles ut på nettbrett av studiesykepleier på avdelingen samt ved uthenting av opplysninger fra journal. Studiesykepleier er også ansvarlig for å innhente data etter utskrivning. Opplysninger som hentes: • Opplysninger fra pasientjournal: uttrekk svarende til NPR-uttrekket. DRG-kode. Helsetjenesteforbruk og medikamentliste. • Fra legevakt/fastlege: kontaktdata (tid, sted, type kontakt og takstkoder). • Pleie – og omsorg: vedtak vedrørende tjenester som er innvilget, start og stopp. Type tjenester. • Folkeregisteret: død Spørreskjema: Det skal brukes flere ulike spørreskjemaer: Helserelatert livskvalitet (SF-36). Patient generated index (PGI), pasientens egenmestringsopplevelse (patient activation measuere - PAM) og helsekompetanse (health literacy –HEI-Q). Pasientvurderinger av helsetjenester ved langvarig sykdom (patient assessment for chronic illness care -PACIC). Det vil også innhentes egenrapporterte bakgrunnsopplysninger om sosioøkonomisk status, livsstilsfaktorer og tidligere opplevelser med helsetjenester.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1707 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.03.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gro Rosvold Berntsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Medisink klinikk på UNN og kommunehelsetjenesten i Tromsø og Harstad finansierer intervensjonen. Vi skal søke Helse Nords forskningsfond om finansiering til forskninsprosjektet (evalueringen).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst