Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Den sosiale organiseringen av helsepersonellets arbeid i inter-kommunal legevaktordning - Organisering og nye kompetansekrav som følge av samhandlingsreformen

Vitenskapelig tittel:

The social organization of healthcare workProsjektbeskrivelse:
Samhandlingsreformen forutsetter nye måter å utøve og organisere helse og omsorgstjenester på. Overordnet mål med studien er å frembringe kunnskap om 1)Hvilken ny kunnskap og kompetansebehov gjør seg gjeldene i kommunale helsetjenester? 2)Hvilke nye samarbeidsrelasjoner og praksiser kan identifiseres? Det empiriske feltet for studien er en interkommunal legevakt i Troms fylke. Den metodologiske tilnærmingen er intstitusjonell ethnografi, og hvor observasjon og intervju vil bli de mest sentrale metodene for datainnsamling. Forskningsresultaene vil bidra med kunnskap om hvordan aktuelle politiske føringer får betydning for det daglige arbeidet til helsepersonell.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1658 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 17.03.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aud Obstfelder
Forskningsansvarlig(e):  Uit - Norges arktiske universitet


Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord