Forskningsprosjekt


Somatokognitiv behandling av pasienter med muskelskjelettlidelser innlagt på et tverrfaglig gruppebasert smertemestringstilbud. En randomisert kontrollert behandlingsstudie.

Vitenskapelig tittel:
”Somatokognitiv behandling av pasienter med muskelskjelettlidelser innlagt på et tverrfaglig gruppebasert smertemestringstilbud. En randomisert kontrollert behandlingsstudie.”

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne randomiserte og kontrollerte behandlingsstudien, er å se nærmere på effekten av somatokognitiv behandling som er en fysioterapirettet intervensjon. Denne intervensjonen utprøves i ett tverrfaglig smertebehandlingstilbud for pasienter med langvarige, generaliserte ikke-malign smerte. Prosjektleder er inne på masterprogram på UiO, prosjektmedarbeider 1 (psykolog) søker dr grads stipend. Somatokognitiv behandling er prøvd ut og dokumentert med god effekt på pasienter med kroniske bekkensmerter i en randomisert, kontrollert studie på Rikshospitalet (Haugstad 2007). Målet med slik behandling beskrives som å flytte fokuset fra smerte til egen mestring av dagliglivets bevegelser, minske redsel for bevegelse, øke kroppsbevissthet gjennom erfaring av nye bevegelser. Hovedeffektmålene vil være 1) Subjektiv smerteopplevelse, 2) Fysisk funksjon og bevegelseskvalitet, 3) Selvopplevd helse/livskvalitet og psykisk belastning. Standardiserte måleinstrument vil benyttes. Deltagerne i studien vil rekrutteres fra en vurderingsenhet og en poliklinikk ved Sunnaas sykehus avdeling for nevrologi og muskel/skjelettlidelser. Studien vil ha to behandlingsgrupper og en kontrollgruppe. Kontrollgruppen settes på venteliste og vil senere få et tilbud. Det er uklart om det er etter 6 mnd eller 1 år. Begge alternativene er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. De to behandlingsgruppene med 8 pasienter i hver, vil henholdsvis få tilbud om; a) Tverrfaglig opplegg samt somatisk kognitiv individuell terapi 1-2 ganger i uken. b) Tverrfaglig opplegg samt individuelt veiledet stavgang.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2136 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.02.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor S. Haugstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: psykologi, fysioterapi, sosionom, Nivå: doktorgrad, mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst
29.01.2010 REK sør-øst