Forskningsprosjekt


En 52-ukers randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie for å vurdere effekt, sikkerhet og tolerabilitet av PF-04950615 hos personer med primær hyperlipidemi eller blandet dyslipidemi som har økt risiko for kardiovaskulære hendelser

Vitenskapelig tittel:

A 52 week, phase 3 double-blind, randomized, placebo-controlled parallel-group study to assess the efficacy, safety and tolerability of PF-04950615 in subjects with primary hyperlipidemia or mixed dyslipidemia at risk of cardivascular events. Protocol B1481045.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase III studien er å undersøke effekt og sikkerhet av PF-04950615 hos personer med primær hyperlipidemi eller blandet dyslipidemi og samtidig høy risiko for hjerte-kar lidelser som bruker statiner og ikke oppnår behandlingsmålet for LDL kolesterolkonsentrasjon i blod. Hjerte- og karsykdom forårsaket av kolesterolavleiring i blodåreveggene (aterosklerose) er den viktigste enkeltårsaken til død i industrialiserte land. Det er vist at høyt nivå av LDL-kolesterol i blodet, har en sterk og direkte sammenheng med forekomst av hjerte- og karsykdom. Høyt kolesterol, hyperlipidemi, kan skyldes genetisk predisposisjon (primær hyperlipidemi), kosthold og fysisk aktivitet, eller en kombinasjon av disse (blandet dyslipidemi). Reduksjon av LDL-kolesterol med statiner fører til redusert sykelighet og dødelighet av hjerte- og karsykdom, og er anbefalt behandling for personer med hyperlipidemi. Til tross for behandling med statiner, er det imidlertid mange som ikke greier å nå behandlingsmålene for LDL-kolesterolkonsentrasjon i blodet.. PF-04950615 er et legemiddel som er utviklet for behandling av høye kolesterolverdier i blodet. Legemiddelet inhiberer et enzym kalt Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK-9), som styrer nivået av LDL-kolesterol i blodet. Det antas at inhibering av PCSK-9 kan forebygge aterosklerose og dermed redusere risikoen for hjerte-karhendelser. PF-04950615 er tidligere utprøvd i kliniske studier på i overkant av 500 personer, og har vist seg generelt godt tolerert. Lettere bivirkninger som reaksjon ved innstikkstedet, diare, luftveisinfeksjoner og leddsmerter har blitt rapportert. Dette er en internasjonal multisenterstudie der 690 deltakere skal inkluderes, 20 av disse fra Norge. Menn og kvinner fra 18 år med primær hyperlipidemi eller blandet dyslipidemi som bruker en stabil statindose ,og som har høy risiko for hjerte-kar lidelser vil være egnet for studien. Deltakere skal rekrutteres fra egen pasientkohort ved Flattum Legesenter, Lipidklinikken, OUS og Skedsmo medisinske senter. I studien skal deltakere randomiseres 2:1 til behandling med PF-04950615 eller placebo over 52 uker. En 4 ukers screeningperiode samt en 6 ukers oppfølgingsperiode inngår. PF-04950615 skal administreres som subkutan injeksjon hver 2. uke. Deltakere skal fortsette primærbehandling med statiner samtidig med behandling med PF-04950615 eller placebo. Det skal administreres 150 mg PF-04950615 /injeksjon, som kan reduseres til 75 mg/injeksjon ved to etterfølgende lave LDL målinger. Deltakerne skal komme til studiebesøk hver 4. uke frem til uke 12, deretter hver 12 uke til uke 48 og deretter til besøk ved studieslutt (uke 52). Det skal ved hvert besøk gis veiledning vedrørende kosthold og livsstil. Primært endepunkt er effekt av PF-04950615 på LDL kolesterol ved uke 12. Sekundære endepunkter er effekt på total kolesterol, ApoB kolesterol og lipoproteiner ved uke 12 og 52 samt sikkerhet, tolerabilitet og immunogenisitet av PF-04950615. Det skal ved screening registreres opplysninger relatert til risiko for hjerte-/karhendelser. Det skal gjennomføres kliniske undersøkelser underveis i studien samt en nevrologisk undersøkelse. Det skal videre ved hvert studiebesøk måles puls, blodtrykk, registreres opplysninger om co-medisinering samt tas blodprøver. Det skal i blodprøver måles lipidprofil, hematologi, blodkjemi samt sikkerhetsanalyser som leverfunksjon. I tillegg skal PF-04950615 og PCSK-9 måles i blod ved hvert studiebesøk. Det skal etter eget samtykke gjøres farmakogenetiske analyser ved uke 1, 8, 12 og 52. Blodprøver skal lagres i ny spesifikk forskningsbiobank, «SPIRE LL» med ansvarshavende Lea C. Harty. Opplysninger som samles inn i prosjektet skal utføres til USA, biologisk materiale skal utføres til USA og Sveits.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1675 EudraCT-nummer: 2014-000478-20 Prosjektstart: 04.01.2015 Prosjektslutt: 04.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gisle Langslet
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsor for studien er legemiddelfirmaet Pfizer Inc.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst