Forskningsprosjekt


Borderline pasienter med hyppige akutte sykehusinnleggelser - deres karakteristika og nytte av behandling ved et daghospital

Vitenskapelig tittel:

Characteristics of borderline patients with high frequent acute hospital inpatient admissions and their benefits from a day hospital programProsjektbeskrivelse:
I studien tar vi sikte på å utvikle ny kunnskap om de mest alvorlig syke borderlinepasientene og nytteverdien av et mentaliseringsbasert dagavdelingstilbud både med hensyn til psykisk helse og helsetjensteforbruk. Studien består av en retrospektiv del som beskriver anamnestiske, kliniske og behandlingsrelaterte karakterstika basert på journaldata, pasientregisteret i sykehuset og et sosiodemografisk spørreskjema som benyttes for å kartlegge perioden frem til oppstarten av et nytt dagavdelingsprogram. Del to består av en prospektiv intervensjonsstudie der effekten av et nytt mentaliseringsbasert dagavdelingstilbud undersøkes med en oppfølingstid på 48 måneder. I tillegg til diagnostiske intervjuer skal deltakerne fylle ut spørreskjemaer hver 6. måned. I tillegg vil det fra pasientenes journaler hver måned bli innhentet opplysninger om helsetjenesteforbruk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1651 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Sørlie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler fra Helse-Nord til støtte av prosjektet med søknadsfrist 1. september.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykiatri, Nivå: doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
27.11.2014 REK nord