Forskningsprosjekt


Ixazomib citrate ved nydiagnostisert myelomatose

Vitenskapelig tittel:

Ixazomib citrate-thalidomid- lav dose dexametason behandling etterfulgt av  vedlikeholdsbehandling med Ixazomib citrate eller placebo ved nydiagnostisert myelomatose der høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ikke er aktuelt; en randomisert, fase 2 studieProsjektbeskrivelse:
Myelomatose er en ikke-kurerbar kreftsykdom i beinmargen. Det gis i dag behandling med kombinasjoner av stoff som i de fleste tilfeller gir god lindring av symptomer og som gir livsforlengende effekt. De siste 15 årene har det kommet til nye stoff som har forbedret resultatene. Ixazomib er et nytt stoff som gis i tablettform. Det gis i denne studien til pasienter over 65 år. Stoffet gis først sammen med thalidomid og deksametason, som brukes hos eldre pasienter i dag. Etter denne induksjonsbehandlingen får halvparten vedlikeholdsbehandling med Ixazomib, halvparten får ingen aktiv behandling. Studien har to hovedformål: 1) Undersøke hvor sterk effekten denne kombinasjonen er sammenlignet med dagens behandling. 2) Undersøke om vedlikeholdsbehandling av Ixazomib forlenger tiden før tilbakefall når man sammenligner med ingen behandling. Vanligvis gis ikke vedlikeholdsbehandling ved myelomatose. I tillegg skal bivirkninger, livskvalitet og overlevelse i de to gruppene registreres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1882 EudraCT-nummer: 2013-003266-14 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 01.06.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Einar Haukås
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Medikamentet Ixazomib citrat samt økonomisk støtte fra legemiddelfirmaet Millennium mottas. Økonomisk avtale med Norge er ennå ikke endelig avtalt. Der er ingen personlig økonomisk gevinst for deltakende forskere/leger.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK nord
12.02.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
08.03.2018 REK nord